خانه / بلاروسی / ۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد بلاروسی(Belarusian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد بلاروسی(Belarusian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

زبان بلاروسی (беларуская мова) یکی از دو زبان رسمی کشور بلاروس (به همراه روسی) است. زبان بلاروسی هم مانند زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. بلاروسی به همراه زبان‌های روسی و اوکراینی به گروه زبان‌های اسلاوی شرقی تعلق دارد. استرس در کلمات همانند روسی متحرک است.(ویکی پدیا )

 

در این پست هزار کلمه پرکاربرد بلاروسی برای شما با ترجمه انگلیسی اماده شده است، اگر خواهان ترجمه فارسی هستید، میتوانید با مبلغ کمی ان را خریداری کنید.

 

Number Belarusian in English
۱ як as
۲ Я I
۳ яго his
۴ што that
۵ ён he
۶ было was
۷ для for
۸ на on
۹ з’яўляюцца are
۱۰ даць with
۱۱ яны they
۱۲ быць be
۱۳ ў at
۱۴ адзін one
۱۵ мець have
۱۶ гэта this
۱۷ ад from
۱۸ па by
۱۹ гарачая hot
۲۰ слова word
۲۱ але but
۲۲ што what
۲۳ некаторыя some
۲۴ з’яўляецца is
۲۵ гэта it
۲۶ вы you
۲۷ або or
۲۸ было had
۲۹ ўсход the
۳۰ зялёны of
۳۱ смех to
۳۲ і and
۳۳ пяць a
۳۴ папера in
۳۵ мы we
۳۶ можа can
۳۷ прынёс out
۳۸ іншыя other
۳۹ былі were
۴۰ якія which
۴۱ зрабіць do
۴۲ іх their
۴۳ час time
۴۴ калі if
۴۵ будзе will
۴۶ як how
۴۷ сказаў said
۴۸ an
۴۹ кожны each
۵۰ сказаць tell
۵۱ робіць does
۵۲ набор set
۵۳ тры three
۵۴ хачу want
۵۵ паветра air
۵۶ добра well
۵۷ таксама also
۵۸ гуляць play
۵۹ невялікі small
۶۰ канец end
۶۱ пакласці put
۶۲ дадому home
۶۳ чытаць read
۶۴ рука hand
۶۵ порт port
۶۶ вялікі large
۶۷ загавораў spell
۶۸ дадаць add
۶۹ нават even
۷۰ зямля land
۷۱ тут here
۷۲ павінны must
۷۳ вялікі big
۷۴ высокі high
۷۵ такіх such
۷۶ прытрымлівацца follow
۷۷ акт act
۷۸ чаму why
۷۹ спытаеце ask
۸۰ мужчыны men
۸۱ змена change
۸۲ пайшоў went
۸۳ святло light
۸۴ выгляд kind
۸۵ ад off
۸۶ трэба need
۸۷ дом house
۸۸ фота picture
۸۹ паспрабуйце try
۹۰ нам us
۹۱ зноў again
۹۲ жывёл animal
۹۳ кропка point
۹۴ маці mother
۹۵ свет world
۹۶ побач near
۹۷ пабудаваць build
۹۸ самастойна self
۹۹ зямля earth
۱۰۰ бацька father
۱۰۱ любы any
۱۰۲ новы new
۱۰۳ праца work
۱۰۴ частка part
۱۰۵ прыняць take
۱۰۶ атрымаць get
۱۰۷ месца place
۱۰۸ зрабіў made
۱۰۹ жыць live
۱۱۰ дзе where
۱۱۱ пасля after
۱۱۲ назад back
۱۱۳ трохі little
۱۱۴ толькі only
۱۱۵ круглы round
۱۱۶ чалавек man
۱۱۷ год year
۱۱۸ прыйшлі came
۱۱۹ шоў show
۱۲۰ кожны every
۱۲۱ добрае good
۱۲۲ мяне me
۱۲۳ даваць give
۱۲۴ наш our
۱۲۵ пад under
۱۲۶ імя name
۱۲۷ вельмі very
۱۲۸ праз through
۱۲۹ проста just
۱۳۰ форма form
۱۳۱ прысуд sentence
۱۳۲ вялікі great
۱۳۳ думаю think
۱۳۴ сказаць say
۱۳۵ дапамагчы help
۱۳۶ нізкі low
۱۳۷ лінія line
۱۳۸ адрозніваюцца differ
۱۳۹ паварот turn
۱۴۰ прычынай cause
۱۴۱ шмат much
۱۴۲ значыць mean
۱۴۳ да before
۱۴۴ ход move
۱۴۵ права right
۱۴۶ хлопчык boy
۱۴۷ стары old
۱۴۸ занадта too
۱۴۹ ж same
۱۵۰ яна she
۱۵۱ усе all
۱۵۲ ёсць there
۱۵۳ калі when
۱۵۴ да up
۱۵۵ выкарыстанне use
۱۵۶ ваш your
۱۵۷ спосаб way
۱۵۸ пра гэта about
۱۵۹ многія many
۱۶۰ затым then
۱۶۱ іх them
۱۶۲ напісаць write
۱۶۳ будзе would
۱۶۴ як like
۱۶۵ так so
۱۶۶ гэта these
۱۶۷ яе her
۱۶۸ доўга long
۱۶۹ зрабіць make
۱۷۰ рэч thing
۱۷۱ гл see
۱۷۲ яго him
۱۷۳ два two
۱۷۴ мае has
۱۷۵ глядзець look
۱۷۶ яшчэ more
۱۷۷ дзень day
۱۷۸ мог could
۱۷۹ перайсці go
۱۸۰ прыходзяць come
۱۸۱ зрабіў did
۱۸۲ лік number
۱۸۳ гук sound
۱۸۴ няма no
۱۸۵ найбольш most
۱۸۶ людзі people
۱۸۷ мой my
۱۸۸ больш over
۱۸۹ ведаю know
۱۹۰ вада water
۱۹۱ чым than
۱۹۲ тэлефануйце call
۱۹۳ першая first
۱۹۴ хто who
۱۹۵ можа may
۱۹۶ ўніз down
۱۹۷ бок side
۱۹۸ быў been
۱۹۹ зараз now
۲۰۰ знайсці find
۲۰۱ кіраўнік head
۲۰۲ стаяць stand
۲۰۳ самастойна own
۲۰۴ старонка page
۲۰۵ павінны should
۲۰۶ краіна country
۲۰۷ знойдзена found
۲۰۸ адказ answer
۲۰۹ школа school
۲۱۰ расці grow
۲۱۱ даследаванне study
۲۱۲ яшчэ still
۲۱۳ даведацца learn
۲۱۴ завод plant
۲۱۵ вечка cover
۲۱۶ ежа food
۲۱۷ чц sun
۲۱۸ чатыры four
۲۱۹ паміж between
۲۲۰ стан state
۲۲۱ трымаць keep
۲۲۲ вачэй eye
۲۲۳ ніколі не never
۲۲۴ апошняе last
۲۲۵ хай let
۲۲۶ думаў thought
۲۲۷ горад city
۲۲۸ дрэва tree
۲۲۹ перасякаюць cross
۲۳۰ ферма farm
۲۳۱ цяжка hard
۲۳۲ пачатак start
۲۳۳ моцы might
۲۳۴ гісторыя story
۲۳۵ піла saw
۲۳۶ далёка far
۲۳۷ мора sea
۲۳۸ прыцягнуць draw
۲۳۹ засталося left
۲۴۰ позна late
۲۴۱ прабег run
۲۴۲ ня don’t
۲۴۳ у той час як while
۲۴۴ націсніце press
۲۴۵ блізка close
۲۴۶ ноч night
۲۴۷ рэальны real
۲۴۸ жыццё life
۲۴۹ мала few
۲۵۰ на поўнач north
۲۵۱ кніга book
۲۵۲ несці carry
۲۵۳ узяў took
۲۵۴ навука science
۲۵۵ з’есці eat
۲۵۶ нумар room
۲۵۷ сябар friend
۲۵۸ пачаў began
۲۵۹ ідэя idea
۲۶۰ рыба fish
۲۶۱ гара mountain
۲۶۲ спыніць stop
۲۶۳ раз once
۲۶۴ база base
۲۶۵ чуюць hear
۲۶۶ конь horse
۲۶۷ выразаць cut
۲۶۸ упэўнены sure
۲۶۹ глядзець watch
۲۷۰ колер color
۲۷۱ твар face
۲۷۲ дрэва wood
۲۷۳ галоўная main
۲۷۴ адкрыты open
۲۷۵ здаецца seem
۲۷۶ разам together
۲۷۷ наступны next
۲۷۸ белы white
۲۷۹ дзеці children
۲۸۰ пачаць begin
۲۸۱ атрымаў got
۲۸۲ хадзіць walk
۲۸۳ прыклад example
۲۸۴ палегчыць ease
۲۸۵ папера paper
۲۸۶ група group
۲۸۷ заўсёды always
۲۸۸ музыка music
۲۸۹ тых, those
۲۹۰ як both
۲۹۱ знак mark
۲۹۲ часта often
۲۹۳ ліст letter
۲۹۴ да until
۲۹۵ км mile
۲۹۶ рака river
۲۹۷ аўтамабіль car
۲۹۸ ногі feet
۲۹۹ сыход care
۳۰۰ другі second
۳۰۱ дастаткова enough
۳۰۲ раўніна plain
۳۰۳ дзяўчына girl
۳۰۴ звычайна usual
۳۰۵ малады young
۳۰۶ гатовы ready
۳۰۷ вышэй above
۳۰۸ альбо ever
۳۰۹ чырвоны red
۳۱۰ спіс list
۳۱۱ хоць though
۳۱۲ адчуваць feel
۳۱۳ абмеркаванне talk
۳۱۴ птушка bird
۳۱۵ хутка soon
۳۱۶ цела body
۳۱۷ сабака dog
۳۱۸ сям’я family
۳۱۹ прамы direct
۳۲۰ ўяўляюць pose
۳۲۱ пакінуць leave
۳۲۲ песня song
۳۲۳ вымярэння measure
۳۲۴ дзверы door
۳۲۵ прадукт product
۳۲۶ чорны black
۳۲۷ кароткая short
۳۲۸ лічба numeral
۳۲۹ клас class
۳۳۰ вецер wind
۳۳۱ пытанне question
۳۳۲ адбудзецца happen
۳۳۳ поўная complete
۳۳۴ карабель ship
۳۳۵ плошчу area
۳۳۶ палова half
۳۳۷ рок rock
۳۳۸ парадак order
۳۳۹ агонь fire
۳۴۰ поўдзень south
۳۴۱ праблема problem
۳۴۲ шт piece
۳۴۳ сказаў told
۳۴۴ ведаў knew
۳۴۵ прайсці pass
۳۴۶ стол since
۳۴۷ лепшых top
۳۴۸ ўся whole
۳۴۹ кароль king
۳۵۰ вуліца street
۳۵۱ цаля inch
۳۵۲ памножыць multiply
۳۵۳ нічога nothing
۳۵۴ вядома course
۳۵۵ застацца stay
۳۵۶ колы wheel
۳۵۷ поўны full
۳۵۸ сіла force
۳۵۹ сіні blue
۳۶۰ аб’ект object
۳۶۱ вырашыць, decide
۳۶۲ паверхню surface
۳۶۳ глыбока deep
۳۶۴ Месяц moon
۳۶۵ востраў island
۳۶۶ ногі foot
۳۶۷ сістэма system
۳۶۸ заняты busy
۳۶۹ тэст test
۳۷۰ запіс record
۳۷۱ лодка boat
۳۷۲ агульная common
۳۷۳ золата gold
۳۷۴ магчыма possible
۳۷۵ самалёт plane
۳۷۶ замест яго stead
۳۷۷ сухі dry
۳۷۸ цікава wonder
۳۷۹ смех laugh
۳۸۰ тыс thousand
۳۸۱ назад ago
۳۸۲ пабег ran
۳۸۳ праверыць check
۳۸۴ гульня game
۳۸۵ форма shape
۳۸۶ прыраўняць equate
۳۸۷ гарачая hot
۳۸۸ міс miss
۳۸۹ прынёс brought
۳۹۰ цяпло heat
۳۹۱ снег snow
۳۹۲ шыны tire
۳۹۳ прынесці bring
۳۹۴ ды yes
۳۹۵ аддаленая distant
۳۹۶ запоўніць fill
۳۹۷ ўсход east
۳۹۸ фарба paint
۳۹۹ мова language
۴۰۰ сярод among
۴۰۱ блок unit
۴۰۲ магутнасць power
۴۰۳ горад town
۴۰۴ выдатна fine
۴۰۵ упэўнены certain
۴۰۶ лётаць fly
۴۰۷ падаць fall
۴۰۸ прывесці lead
۴۰۹ крык cry
۴۱۰ цёмна- dark
۴۱۱ машына machine
۴۱۲ заўвага note
۴۱۳ чакаць wait
۴۱۴ план plan
۴۱۵ фігура figure
۴۱۶ зорка star
۴۱۷ скрынка box
۴۱۸ назоўнік noun
۴۱۹ поле field
۴۲۰ астатнія rest
۴۲۱ правільна correct
۴۲۲ стане able
۴۲۳ фунт pound
۴۲۴ зроблена done
۴۲۵ прыгажосць beauty
۴۲۶ прывад drive
۴۲۷ стаяў stood
۴۲۸ ўтрымліваць contain
۴۲۹ пярэднія front
۴۳۰ вучыць teach
۴۳۱ тыдзень week
۴۳۲ Канчатковы final
۴۳۳ даў gave
۴۳۴ зялёны green
۴۳۵ ой oh
۴۳۶ хутка quick
۴۳۷ развіваць develop
۴۳۸ акіян ocean
۴۳۹ цёплы warm
۴۴۰ бясплатна free
۴۴۱ хвілін minute
۴۴۲ моцны strong
۴۴۳ спецыяльная special
۴۴۴ розум mind
۴۴۵ за behind
۴۴۶ ясна clear
۴۴۷ хвост tail
۴۴۸ вырабляць produce
۴۴۹ факт fact
۴۵۰ прастору space
۴۵۱ чуў heard
۴۵۲ лепш best
۴۵۳ гадзіну hour
۴۵۴ лепш better
۴۵۵ праўда true
۴۵۶ ць during
۴۵۷ сто hundred
۴۵۸ пяць five
۴۵۹ памятаю remember
۴۶۰ крок step
۴۶۱ рана early
۴۶۲ трымаць hold
۴۶۳ захад west
۴۶۴ зямля ground
۴۶۵ цікавасць interest
۴۶۶ дасягнуць reach
۴۶۷ хутка fast
۴۶۸ дзеяслоў verb
۴۶۹ спяваць sing
۴۷۰ слухаць listen
۴۷۱ шэсць six
۴۷۲ стол table
۴۷۳ паездкі travel
۴۷۴ менш less
۴۷۵ раніца morning
۴۷۶ дзесяць ten
۴۷۷ просты simple
۴۷۸ некалькі several
۴۷۹ галосны vowel
۴۸۰ да toward
۴۸۱ вайна war
۴۸۲ закласці lay
۴۸۳ супраць against
۴۸۴ малюнак pattern
۴۸۵ павольна slow
۴۸۶ цэнтр center
۴۸۷ люблю love
۴۸۸ чалавек person
۴۸۹ грошы money
۴۹۰ служыць serve
۴۹۱ з’яўляюцца appear
۴۹۲ дарога road
۴۹۳ карта map
۴۹۴ дождж rain
۴۹۵ правіла rule
۴۹۶ кіраваць govern
۴۹۷ пацягніце pull
۴۹۸ холадна cold
۴۹۹ апавяшчэнне notice
۵۰۰ голас voice
۵۰۱ энергіі energy
۵۰۲ паляванне hunt
۵۰۳ верагодна, probable
۵۰۴ ложак bed
۵۰۵ брат brother
۵۰۶ яйка egg
۵۰۷ паездка ride
۵۰۸ клетак cell
۵۰۹ лічаць, believe
۵۱۰ магчыма, perhaps
۵۱۱ выбраць pick
۵۱۲ раптоўнае sudden
۵۱۳ разлічваць count
۵۱۴ квадратны square
۵۱۵ прычына reason
۵۱۶ Даўжыня length
۵۱۷ ўяўляюць represent
۵۱۸ мастацтва art
۵۱۹ тэма subject
۵۲۰ вобласць region
۵۲۱ памер size
۵۲۲ вар’іравацца vary
۵۲۳ ўрэгуляваць settle
۵۲۴ казаць speak
۵۲۵ вага weight
۵۲۶ агульнае general
۵۲۷ лёд ice
۵۲۸ справа matter
۵۲۹ круг circle
۵۳۰ пара pair
۵۳۱ ўключаюць include
۵۳۲ падзяляй divide
۵۳۳ склад syllable
۵۳۴ адчуваў felt
۵۳۵ Гранд grand
۵۳۶ мяч ball
۵۳۷ яшчэ yet
۵۳۸ хваля wave
۵۳۹ падзенне drop
۵۴۰ сэрца heart
۵۴۱ Я am
۵۴۲ прысутнічае present
۵۴۳ цяжкі heavy
۵۴۴ танец dance
۵۴۵ рухавік engine
۵۴۶ становішча position
۵۴۷ рука arm
۵۴۸ шырокі wide
۵۴۹ ветразь sail
۵۵۰ матэрыял material
۵۵۱ доля fraction
۵۵۲ лес forest
۵۵۳ сядзець sit
۵۵۴ гонка race
۵۵۵ акно window
۵۵۶ крама store
۵۵۷ лета summer
۵۵۸ цягнік train
۵۵۹ сон sleep
۵۶۰ даказаць prove
۵۶۱ самотны lone
۵۶۲ нага leg
۵۶۳ практыкаванні exercise
۵۶۴ сцяна wall
۵۶۵ ўлоў catch
۵۶۶ мацаванне mount
۵۶۷ хочаце wish
۵۶۸ неба sky
۵۶۹ дошка board
۵۷۰ радасць joy
۵۷۱ зіма winter
۵۷۲ Сб sat
۵۷۳ напісана written
۵۷۴ дзікі wild
۵۷۵ інструмент instrument
۵۷۶ захоўваецца kept
۵۷۷ шкло glass
۵۷۸ трава grass
۵۷۹ карова cow
۵۸۰ праца job
۵۸۱ край edge
۵۸۲ знак sign
۵۸۳ візіт visit
۵۸۴ міма past
۵۸۵ мяккая soft
۵۸۶ весела fun
۵۸۷ яркі bright
۵۸۸ газу gas
۵۸۹ надвор’е weather
۵۹۰ месяц month
۵۹۱ млн million
۵۹۲ несці bear
۵۹۳ аздабленне finish
۵۹۴ шчаслівыя happy
۵۹۵ спадзяюся hope
۵۹۶ кветка flower
۵۹۷ апрануць clothe
۵۹۸ дзіўна strange
۵۹۹ сышоў gone
۶۰۰ гандаль trade
۶۰۱ мелодыя melody
۶۰۲ паездка trip
۶۰۳ офіс office
۶۰۴ атрымліваць receive
۶۰۵ радок row
۶۰۶ рот mouth
۶۰۷ дакладная exact
۶۰۸ сімвал symbol
۶۰۹ памерці die
۶۱۰ меры least
۶۱۱ бяда trouble
۶۱۲ крык shout
۶۱۳ акрамя except
۶۱۴ напісаў wrote
۶۱۵ насення seed
۶۱۶ тон tone
۶۱۷ далучыцца join
۶۱۸ прапанаваць suggest
۶۱۹ чысты clean
۶۲۰ перапынак break
۶۲۱ лэдзі lady
۶۲۲ двор yard
۶۲۳ расці rise
۶۲۴ дрэнна bad
۶۲۵ ўдар blow
۶۲۶ алей oil
۶۲۷ кроў blood
۶۲۸ дакранайцеся touch
۶۲۹ вырасла grew
۶۳۰ цэнт cent
۶۳۱ змешваць mix
۶۳۲ каманда team
۶۳۳ провад wire
۶۳۴ кошт cost
۶۳۵ страцілі lost
۶۳۶ карычневы brown
۶۳۷ насіць wear
۶۳۸ сад garden
۶۳۹ роўныя equal
۶۴۰ адпраўлена sent
۶۴۱ выбраць choose
۶۴۲ ўпаў fell
۶۴۳ адпавядаць fit
۶۴۴ цячы flow
۶۴۵ кірмаш fair
۶۴۶ банк bank
۶۴۷ збіраць collect
۶۴۸ захаваць save
۶۴۹ кантроль control
۶۵۰ дзесятковай decimal
۶۵۱ вуха ear
۶۵۲ яшчэ else
۶۵۳ цалкам quite
۶۵۴ зламаў broke
۶۵۵ справу case
۶۵۶ сярэдні middle
۶۵۷ забіць kill
۶۵۸ сын son
۶۵۹ возера lake
۶۶۰ момант moment
۶۶۱ шкала scale
۶۶۲ гучна loud
۶۶۳ вясна spring
۶۶۴ назіраць observe
۶۶۵ дзіця child
۶۶۶ прама straight
۶۶۷ зычны consonant
۶۶۸ нацыя nation
۶۶۹ слоўнік dictionary
۶۷۰ малако milk
۶۷۱ хуткасць speed
۶۷۲ метад method
۶۷۳ орган organ
۶۷۴ плаціць pay
۶۷۵ ўзрост age
۶۷۶ раздзел section
۶۷۷ сукенка dress
۶۷۸ воблака cloud
۶۷۹ сюрпрыз surprise
۶۸۰ ціха quiet
۶۸۱ камень stone
۶۸۲ малюсенькі tiny
۶۸۳ ўздым climb
۶۸۴ крута cool
۶۸۵ дызайн design
۶۸۶ бедных poor
۶۸۷ шмат lot
۶۸۸ эксперымент experiment
۶۸۹ знізу bottom
۶۹۰ ключ key
۶۹۱ жалеза iron
۶۹۲ адзін single
۶۹۳ палка stick
۶۹۴ плоскім flat
۶۹۵ дваццаць twenty
۶۹۶ скура skin
۶۹۷ ўсмешка smile
۶۹۸ зморшчына crease
۶۹۹ адтуліну hole
۷۰۰ скакаць jump
۷۰۱ дзіця baby
۷۰۲ восем eight
۷۰۳ вёска village
۷۰۴ знаёмства meet
۷۰۵ корань root
۷۰۶ купіць buy
۷۰۷ падняць raise
۷۰۸ вырашыць solve
۷۰۹ металу metal
۷۱۰ Ці whether
۷۱۱ штуршок push
۷۱۲ сем seven
۷۱۳ пункт paragraph
۷۱۴ трэцяя third
۷۱۵ павінен shall
۷۱۶ якія трымаюць held
۷۱۷ валасы hair
۷۱۸ апісаць describe
۷۱۹ кухар cook
۷۲۰ паверх floor
۷۲۱ альбо either
۷۲۲ вынік result
۷۲۳ спаліць burn
۷۲۴ пагорак hill
۷۲۵ сейф safe
۷۲۶ кот cat
۷۲۷ стагоддзя century
۷۲۸ разгледзець consider
۷۲۹ тып type
۷۳۰ закон law
۷۳۱ біт bit
۷۳۲ узбярэжжы coast
۷۳۳ копія copy
۷۳۴ фраза phrase
۷۳۵ маўчанне silent
۷۳۶ высокі tall
۷۳۷ пясок sand
۷۳۸ глебы soil
۷۳۹ рол roll
۷۴۰ тэмпература temperature
۷۴۱ палец finger
۷۴۲ прамысловасць industry
۷۴۳ значэнне value
۷۴۴ барацьба fight
۷۴۵ хлусня lie
۷۴۶ біць beat
۷۴۷ ўзбуджаюць excite
۷۴۸ натуральна natural
۷۴۹ выгляд view
۷۵۰ сэнс sense
۷۵۱ капітал capital
۷۵۲ не будзе won’t
۷۵۳ крэсла chair
۷۵۴ небяспека danger
۷۵۵ садавіна fruit
۷۵۶ багатыя rich
۷۵۷ таўшчынёй thick
۷۵۸ салдат soldier
۷۵۹ працэс process
۷۶۰ працаваць operate
۷۶۱ практыка practice
۷۶۲ асобны separate
۷۶۳ цяжка difficult
۷۶۴ лекар doctor
۷۶۵ калі ласка please
۷۶۶ абароны protect
۷۶۷ апоўдні noon
۷۶۸ ўраджай crop
۷۶۹ сучасны modern
۷۷۰ элемент element
۷۷۱ хіт hit
۷۷۲ студэнт student
۷۷۳ кут corner
۷۷۴ партыя party
۷۷۵ харчавання supply
۷۷۶ якога whose
۷۷۷ знайсці locate
۷۷۸ кальцо ring
۷۷۹ характар character
۷۸۰ казурка insect
۷۸۱ злавілі caught
۷۸۲ перыяд period
۷۸۳ паказваюць indicate
۷۸۴ радыё radio
۷۸۵ казаў spoke
۷۸۶ атам atom
۷۸۷ чалавек human
۷۸۸ гісторыя history
۷۸۹ эфект effect
۷۹۰ электрычная electric
۷۹۱ чакаць expect
۷۹۲ костка bone
۷۹۳ чыгуначныя rail
۷۹۴ уявіце imagine
۷۹۵ забяспечыць provide
۷۹۶ згаджацца agree
۷۹۷ такім чынам, thus
۷۹۸ пяшчотны gentle
۷۹۹ жанчына woman
۸۰۰ капітан captain
۸۰۱ думаю guess
۸۰۲ неабходна necessary
۸۰۳ востры sharp
۸۰۴ крыло wing
۸۰۵ стварыць create
۸۰۶ сусед neighbor
۸۰۷ мыццё wash
۸۰۸ Лятучая мыш bat
۸۰۹ хкутнік rather
۸۱۰ натоўп crowd
۸۱۱ кукуруза corn
۸۱۲ параўнаць compare
۸۱۳ верш poem
۸۱۴ радок string
۸۱۵ звон bell
۸۱۶ залежыць depend
۸۱۷ мяса meat
۸۱۸ руб rub
۸۱۹ трубка tube
۸۲۰ вядомы famous
۹۲۱ даляр dollar
۸۲۲ паток stream
۸۲۳ страх fear
۲۸۴ зрок sight
۸۲۵ тонкі thin
۸۲۶ трохкутнік triangle
۸۲۷ планета planet
۸۲۸ спяшацца hurry
۸۲۹ галоўны chief
۸۳۰ калонія colony
۸۳۱ гадзіны clock
۸۳۲ шахта mine
۸۳۳ гальштук tie
۸۳۴ увядзіце enter
۸۳۵ асноўным major
۸۳۶ свежы fresh
۸۳۷ пошук search
۸۳۸ адправіць send
۸۳۹ жоўты yellow
۸۴۰ пісталет gun
۸۴۱ дазваляюць allow
۸۴۲ друк print
۸۴۳ мёртвых dead
۸۴۴ пляма spot
۸۴۵ пустыня desert
۸۴۶ касцюм suit
۸۴۷ ток current
۸۴۸ ліфт lift
۸۴۰ вырасла rose
۸۵۰ прыходзім arrive
۸۵۱ майстар master
۸۵۲ трэк track
۸۵۳ бацька parent
۸۵۴ бераг shore
۸۵۵ дзяленне division
۸۵۶ ліст sheet
۸۵۷ рэчыва substance
۸۵۸ карысць favor
۸۵۹ падлучэння connect
۸۶۰ паведамленне post
۸۶۱ правесці spend
۸۶۲ акорд chord
۸۶۳ тлушчу fat
۸۶۴ рады glad
۸۶۵ арыгінальны original
۸۶۶ доля share
۸۶۷ станцыя station
۸۶۸ тата dad
۸۶۹ хлеб bread
۸۷۰ зарадкі charge
۸۷۱ уласна proper
۸۷۲ бар bar
۸۷۳ прапанову offer
۸۷۴ сегмент segment
۸۷۵ раб slave
۸۷۶ качка duck
۸۷۷ імгненнае instant
۸۷۸ рынак market
۸۷۹ ступень degree
۸۸۰ запаўнення populate
۸۸۱ кураня chick
۸۸۲ дарагі dear
۸۸۳ вораг enemy
۸۸۴ адказаць reply
۸۸۵ напой drink
۸۸۶ адбываюцца occur
۸۸۷ падтрымка support
۸۸۸ гаворка speech
۸۸۹ прырода nature
۸۹۰ дыяпазон range
۸۹۱ пара steam
۸۹۲ рух motion
۸۹۳ шлях path
۸۹۴ вадкасці liquid
۸۹۵ увайсці log
۸۹۶ азначала meant
۸۹۷ фактар quotient
۸۹۸ зубы teeth
۸۹۹ абалонка shell
۹۰۰ шыя neck
۹۰۱ кіслароду oxygen
۹۰۲ цукар sugar
۹۰۳ смерць death
۹۰۴ даволі pretty
۹۰۵ уменне skill
۹۰۶ жанчыны women
۹۰۷ сезон season
۹۰۸ рашэнне solution
۹۰۹ магніт magnet
۹۱۰ срэбра silver
۹۱۱ дзякуй thank
۹۱۲ філіял branch
۹۱۳ матч match
۹۱۴ суфікс suffix
۹۱۵ асабліва especially
۹۱۶ мал fig
۹۱۷ баюся afraid
۹۱۸ велізарны huge
۹۱۹ сястра sister
۹۲۰ сталь steel
۹۲۱ абмеркаваць discuss
۹۲۲ наперад forward
۹۲۳ падобныя similar
۹۲۴ накіроўваць guide
۹۲۵ вопыт experience
۹۲۶ адзнака score
۹۲۷ яблык apple
۹۲۸ купіў bought
۹۲۹ прывяло led
۹۳۰ крок pitch
۹۳۱ паліто coat
۹۳۲ шмат mass
۹۳۳ карта card
۹۳۴ група band
۹۳۵ вяроўка rope
۹۳۶ слізгацення slip
۹۳۷ перамога win
۹۳۸ марыць dream
۹۳۹ вечар evening
۹۴۰ стан condition
۹۴۱ корму feed
۹۴۲ інструмент tool
۹۴۳ за ўсё total
۹۴۴ асноўная basic
۹۴۵ пах smell
۹۴۶ даліна valley
۹۴۷ ні nor
۹۴۸ двойчы double
۹۴۹ сядзенні seat
۹۵۰ працягнуць continue
۹۵۱ блок block
۹۵۲ Дыяграма chart
۹۵۳ капялюш hat
۹۵۴ прадаць sell
۹۵۵ поспех success
۹۵۶ Кампанія company
۹۵۷ адняць subtract
۹۵۸ мерапрыемства event
۹۵۹ прыватнасці particular
۹۶۰ здзелка deal
۹۶۱ плаваць swim
۹۶۲ тэрмін term
۹۶۳ насупраць opposite
۹۶۴ жонка wife
۹۶۵ абутку shoe
۹۶۶ плячо shoulder
۹۶۷ распаўсюджванне spread
۹۶۸ арганізаваць arrange
۹۶۹ лагер camp
۹۷۰ вынайсці invent
۹۷۱ бавоўна cotton
۹۷۲ Дата нараджэння: born
۹۷۳ вызначыць determine
۹۷۴ кварта quart
۹۷۵ дзевяць nine
۹۷۶ грузавік truck
۹۷۷ шум noise
۹۷۸ ўзровень level
۹۷۹ шанец chance
۹۸۰ збіраць gather
۹۸۱ крама shop
۹۸۲ стрейч stretch
۹۸۳ кінуць throw
۹۸۴ бляск shine
۹۸۵ нерухомасць property
۹۸۶ калонка column
۹۸۷ малекула molecule
۹۸۸ выберыце select
۹۸۹ няправільна wrong
۹۹۰ шэры gray
۹۹۱ паўторыце repeat
۹۹۲ патрабуюць require
۹۹۳ шырокая broad
۹۹۴ падрыхтаваць prepare
۹۹۵ соль salt
۹۹۶ масць nose
۹۹۷ множны plural
۹۹۸ гнеў anger
۹۹۹ прэтэнзіі claim
۱۰۰۰ кантынент continent

درباره ی omid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *