خانه / بوسنیایی / ۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد بوسنیایی (Bosnian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد بوسنیایی (Bosnian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

زبان بوسنیایی (به بوسنیایی: bosanski jezik) یک زبان هند و اروپایی و هموند شاخه جنوبی زبان‌های اسلاوی است. این زبان توسط بوسنیایی‌ها (مسلمانان بوسنی و بوسنیایی‌نژادها) به‌کار می‌رود و بیشتر در بوسنی و هرزگوین، منطقه مسلمان‌نشین سانجاک (در صربستان و مونته‌نگرو) رواج دارد. بوسنیایی یکی از گونه‌های استاندارد گروه صربی-کرواتی (اسلاوی جنوب مرکزی) است. به هرحال باید توجه داشت که گویشوران زبان‌های صربی، کرواتی و بوسنیایی به طور سه‌جانبه زبان هم را می‌فهمند.( ویکی پدیا )

در این پست هزار کلمه پرکاربرد بوسنیایی برای شما با ترجمه انگلیسی اماده شده است، اگر خواهان ترجمه فارسی هستید، میتوانید با مبلغ کمی ان را خریداری کنید.

Number Bosnian in English
۱ kao as
۲ ja I
۳ svoje his
۴ da that
۵ on he
۶ je was
۷ za for
۸ na on
۹ su are
۱۰ s with
۱۱ oni they
۱۲ biti be
۱۳ u at
۱۴ jedan one
۱۵ imaju have
۱۶ ovo this
۱۷ iz from
۱۸ po by
۱۹ hot hot
۲۰ reč word
۲۱ ali but
۲۲ ono što what
۲۳ neki some
۲۴ je is
۲۵ to it
۲۶ te you
۲۷ ili or
۲۸ imao had
۲۹ u the
۳۰ od of
۳۱ u to
۳۲ i and
۳۳ a a
۳۴ u in
۳۵ smo we
۳۶ moći can
۳۷ out out
۳۸ druge other
۳۹ bili were
۴۰ koja which
۴۱ do do
۴۲ svoje their
۴۳ vrijeme time
۴۴ ako je if
۴۵ će will
۴۶ kako how
۴۷ , rekao je said
۴۸ an an
۴۹ svaka each
۵۰ reci tell
۵۱ radi does
۵۲ set set
۵۳ tri three
۵۴ želim want
۵۵ zraka air
۵۶ dobro well
۵۷ također also
۵۸ igrati play
۵۹ male small
۶۰ kraj end
۶۱ put put
۶۲ Početna home
۶۳ čitati read
۶۴ ruku hand
۶۵ port port
۶۶ velike large
۶۷ piše spell
۶۸ dodati add
۶۹ čak i even
۷۰ zemljišta land
۷۱ ovdje here
۷۲ mora must
۷۳ velika big
۷۴ visok high
۷۵ kao što such
۷۶ slijediti follow
۷۷ čin act
۷۸ zašto why
۷۹ pitati ask
۸۰ muškarci men
۸۱ promjene change
۸۲ otišao went
۸۳ svjetlo light
۸۴ vrste kind
۸۵ off off
۸۶ treba need
۸۷ kuća house
۸۸ slika picture
۸۹ pokušati try
۹۰ nas us
۹۱ opet again
۹۲ životinja animal
۹۳ tačka point
۹۴ majka mother
۹۵ svijetu world
۹۶ u blizini near
۹۷ graditi build
۹۸ self self
۹۹ Earth earth
۱۰۰ otac father
۱۰۱ bilo koji any
۱۰۲ novi new
۱۰۳ rada work
۱۰۴ dio part
۱۰۵ uzeti take
۱۰۶ dobiti get
۱۰۷ mjesto place
۱۰۸ napravio made
۱۰۹ živjeti live
۱۱۰ gdje where
۱۱۱ nakon after
۱۱۲ Natrag back
۱۱۳ malo little
۱۱۴ samo only
۱۱۵ okrugli round
۱۱۶ man man
۱۱۷ godine year
۱۱۸ došao came
۱۱۹ show show
۱۲۰ svaka every
۱۲۱ dobro good
۱۲۲ me me
۱۲۳ daju give
۱۲۴ našim our
۱۲۵ pod under
۱۲۶ ime name
۱۲۷ vrlo very
۱۲۸ kroz through
۱۲۹ samo just
۱۳۰ oblik form
۱۳۱ kazna sentence
۱۳۲ veliki great
۱۳۳ mislim think
۱۳۴ kažu say
۱۳۵ pomoći help
۱۳۶ niska low
۱۳۷ line line
۱۳۸ razlikuju differ
۱۳۹ red turn
۱۴۰ uzrok cause
۱۴۱ mnogo much
۱۴۲ znači mean
۱۴۳ prije before
۱۴۴ potez move
۱۴۵ pravo right
۱۴۶ boy boy
۱۴۷ Staro old
۱۴۸ previše too
۱۴۹ isto same
۱۵۰ ona she
۱۵۱ sve all
۱۵۲ postoji there
۱۵۳ kada when
۱۵۴ up up
۱۵۵ koristiti use
۱۵۶ svoje your
۱۵۷ način way
۱۵۸ oko about
۱۵۹ mnogim many
۱۶۰ onda then
۱۶۱ ih them
۱۶۲ pišu write
۱۶۳ bi would
۱۶۴ kao što like
۱۶۵ tako so
۱۶۶ ove these
۱۶۷ nju her
۱۶۸ duga long
۱۶۹ napraviti make
۱۷۰ stvar thing
۱۷۱ vidjeti see
۱۷۲ ga him
۱۷۳ dva two
۱۷۴ ima has
۱۷۵ pogledaj look
۱۷۶ više more
۱۷۷ dan day
۱۷۸ mogao could
۱۷۹ ići go
۱۸۰ dolaze come
۱۸۱ učinio did
۱۸۲ broj number
۱۸۳ zvuk sound
۱۸۴ ne no
۱۸۵ većina most
۱۸۶ ljudi people
۱۸۷ moj my
۱۸۸ više over
۱۸۹ znam know
۱۹۰ vode water
۱۹۱ od than
۱۹۲ Call call
۱۹۳ prvi first
۱۹۴ koji who
۱۹۵ može may
۱۹۶ down down
۱۹۷ strani side
۱۹۸ bilo been
۱۹۹ sada now
۲۰۰ naći find
۲۰۱ glava head
۲۰۲ stand stand
۲۰۳ vlastitih own
۲۰۴ stranicu page
۲۰۵ treba should
۲۰۶ zemlja country
۲۰۷ pronađeno found
۲۰۸ odgovor answer
۲۰۹ škole school
۲۱۰ raste grow
۲۱۱ studija study
۲۱۲ još still
۲۱۳ uče learn
۲۱۴ postrojenja plant
۲۱۵ poklopac cover
۲۱۶ hrane food
۲۱۷ sunce sun
۲۱۸ četiri four
۲۱۹ između between
۲۲۰ države state
۲۲۱ zadržati keep
۲۲۲ eye eye
۲۲۳ nikada never
۲۲۴ zadnji last
۲۲۵ neka let
۲۲۶ mislio thought
۲۲۷ Grad city
۲۲۸ stablo tree
۲۲۹ prelaze cross
۲۳۰ Farm farm
۲۳۱ tvrd hard
۲۳۲ Početak start
۲۳۳ možda might
۲۳۴ priča story
۲۳۵ testera saw
۲۳۶ sada far
۲۳۷ more sea
۲۳۸ izvući draw
۲۳۹ lijevo left
۲۴۰ krajem late
۲۴۱ Run run
۲۴۲ ne don’t
۲۴۳ a while
۲۴۴ pritisnite press
۲۴۵ close close
۲۴۶ noć night
۲۴۷ real real
۲۴۸ život life
۲۴۹ nekoliko few
۲۵۰ North north
۲۵۱ knjiga book
۲۵۲ nose carry
۲۵۳ uzeo took
۲۵۴ nauke science
۲۵۵ jesti eat
۲۵۶ soba room
۲۵۷ prijatelj friend
۲۵۸ počela began
۲۵۹ ideja idea
۲۶۰ ribe fish
۲۶۱ planine mountain
۲۶۲ zaustaviti stop
۲۶۳ jednom once
۲۶۴ baza base
۲۶۵ čuti hear
۲۶۶ konja horse
۲۶۷ cut cut
۲۶۸ siguran sure
۲۶۹ gledati watch
۲۷۰ u boji color
۲۷۱ lice face
۲۷۲ drvo wood
۲۷۳ glavni main
۲۷۴ Open open
۲۷۵ izgleda seem
۲۷۶ zajedno together
۲۷۷ sljedeći next
۲۷۸ bela white
۲۷۹ djecu children
۲۸۰ počinje begin
۲۸۱ dobio got
۲۸۲ hoda walk
۲۸۳ primjer example
۲۸۴ ublažiti ease
۲۸۵ papira paper
۲۸۶ group group
۲۸۷ uvijek always
۲۸۸ Glazba music
۲۸۹ te those
۲۹۰ oba both
۲۹۱ Mark mark
۲۹۲ često often
۲۹۳ pismo letter
۲۹۴ do until
۲۹۵ Mile mile
۲۹۶ River river
۲۹۷ auto car
۲۹۸ stopala feet
۲۹۹ njegu care
۳۰۰ drugi second
۳۰۱ dovoljno enough
۳۰۲ plain plain
۳۰۳ girl girl
۳۰۴ uobičajeni usual
۳۰۵ mladi young
۳۰۶ spreman ready
۳۰۷ iznad above
۳۰۸ ikad ever
۳۰۹ crvena red
۳۱۰ popis list
۳۱۱ iako though
۳۱۲ osjećaju feel
۳۱۳ razgovor talk
۳۱۴ ptica bird
۳۱۵ uskoro soon
۳۱۶ tijelo body
۳۱۷ pas dog
۳۱۸ obiteljska family
۳۱۹ direktna direct
۳۲۰ pose pose
۳۲۱ ostaviti leave
۳۲۲ song song
۳۲۳ izmjeriti measure
۳۲۴ vrata door
۳۲۵ proizvod product
۳۲۶ black black
۳۲۷ Ukratko short
۳۲۸ brojka numeral
۳۲۹ klase class
۳۳۰ Vjetar wind
۳۳۱ pitanje question
۳۳۲ dogoditi happen
۳۳۳ potpune complete
۳۳۴ brod ship
۳۳۵ području area
۳۳۶ pola half
۳۳۷ rock rock
۳۳۸ kako bi order
۳۳۹ požara fire
۳۴۰ jug south
۳۴۱ problem problem
۳۴۲ komad piece
۳۴۳ rekao told
۳۴۴ znao knew
۳۴۵ prolaze pass
۳۴۶ s obzirom since
۳۴۷ Top top
۳۴۸ cijeli whole
۳۴۹ kralj king
۳۵۰ Street street
۳۵۱ inča inch
۳۵۲ pomnožite multiply
۳۵۳ ništa nothing
۳۵۴ Naravno course
۳۵۵ ostati stay
۳۵۶ kotača wheel
۳۵۷ punu full
۳۵۸ snagu force
۳۵۹ blue blue
۳۶۰ objekta object
۳۶۱ odlučiti decide
۳۶۲ površinu surface
۳۶۳ duboko deep
۳۶۴ moon moon
۳۶۵ otok island
۳۶۶ stopala foot
۳۶۷ sustav system
۳۶۸ zauzet busy
۳۶۹ test test
۳۷۰ zapis record
۳۷۱ boat boat
۳۷۲ zajedničke common
۳۷۳ zlato gold
۳۷۴ moguć possible
۳۷۵ avion plane
۳۷۶ Stead stead
۳۷۷ suho dry
۳۷۸ Pitam wonder
۳۷۹ laugh laugh
۳۸۰ hiljada thousand
۳۸۱ prije ago
۳۸۲ Ran ran
۳۸۳ provjeriti check
۳۸۴ igra game
۳۸۵ oblik shape
۳۸۶ izjednačavaju equate
۳۸۷ hot hot
۳۸۸ promašaj miss
۳۸۹ donio brought
۳۹۰ toplota heat
۳۹۱ snijeg snow
۳۹۲ gume tire
۳۹۳ donijeti bring
۳۹۴ da yes
۳۹۵ udaljene distant
۳۹۶ popuniti fill
۳۹۷ East east
۳۹۸ bojiti paint
۳۹۹ jezik language
۴۰۰ među among
۴۰۱ jedinica unit
۴۰۲ snaga power
۴۰۳ grad town
۴۰۴ u redu fine
۴۰۵ određene certain
۴۰۶ fly fly
۴۰۷ pasti fall
۴۰۸ vodi lead
۴۰۹ Cry cry
۴۱۰ dark dark
۴۱۱ mašina machine
۴۱۲ note note
۴۱۳ čekati wait
۴۱۴ plan plan
۴۱۵ Slika figure
۴۱۶ star star
۴۱۷ box box
۴۱۸ imenica noun
۴۱۹ terenu field
۴۲۰ ostalo rest
۴۲۱ ispravan correct
۴۲۲ u stanju able
۴۲۳ pound pound
۴۲۴ Gotovo done
۴۲۵ ljepote beauty
۴۲۶ pogon drive
۴۲۷ stajao stood
۴۲۸ sadrže contain
۴۲۹ prednji front
۴۳۰ naučiti teach
۴۳۱ sedmica week
۴۳۲ konačne final
۴۳۳ dao gave
۴۳۴ zelena green
۴۳۵ oh oh
۴۳۶ brzo quick
۴۳۷ razvijaju develop
۴۳۸ Ocean ocean
۴۳۹ toplo warm
۴۴۰ free free
۴۴۱ minute minute
۴۴۲ jaka strong
۴۴۳ posebnim special
۴۴۴ uma mind
۴۴۵ iza behind
۴۴۶ jasno clear
۴۴۷ rep tail
۴۴۸ proizvode produce
۴۴۹ činjenica fact
۴۵۰ prostora space
۴۵۱ čuo heard
۴۵۲ najbolji best
۴۵۳ sata hour
۴۵۴ bolje better
۴۵۵ istina true
۴۵۶ vrijeme during
۴۵۷ stotinu hundred
۴۵۸ pet five
۴۵۹ zapamtite remember
۴۶۰ korak step
۴۶۱ rano early
۴۶۲ držite hold
۴۶۳ West west
۴۶۴ terenu ground
۴۶۵ interesa interest
۴۶۶ dostići reach
۴۶۷ brzo fast
۴۶۸ glagol verb
۴۶۹ pjevati sing
۴۷۰ slušati listen
۴۷۱ šest six
۴۷۲ stol table
۴۷۳ putovanja travel
۴۷۴ manje less
۴۷۵ jutro morning
۴۷۶ deset ten
۴۷۷ jednostavna simple
۴۷۸ nekoliko several
۴۷۹ samoglasnik vowel
۴۸۰ ka toward
۴۸۱ rat war
۴۸۲ ležala lay
۴۸۳ protiv against
۴۸۴ obrazac pattern
۴۸۵ spor slow
۴۸۶ centar center
۴۸۷ love love
۴۸۸ osoba person
۴۸۹ novac money
۴۹۰ služe serve
۴۹۱ pojavljuju appear
۴۹۲ putu road
۴۹۳ Karta map
۴۹۴ kiše rain
۴۹۵ pravilo rule
۴۹۶ upravljaju govern
۴۹۷ povući pull
۴۹۸ hladno cold
۴۹۹ najave notice
۵۰۰ glas voice
۵۰۱ energije energy
۵۰۲ Hunt hunt
۵۰۳ vjerojatno probable
۵۰۴ krevet bed
۵۰۵ brata brother
۵۰۶ jaje egg
۵۰۷ Ride ride
۵۰۸ cell cell
۵۰۹ vjeruju believe
۵۱۰ Možda perhaps
۵۱۱ pick pick
۵۱۲ naglo sudden
۵۱۳ računati count
۵۱۴ trg square
۵۱۵ razlog reason
۵۱۶ dužina length
۵۱۷ predstavljaju represent
۵۱۸ art art
۵۱۹ predmet subject
۵۲۰ regija region
۵۲۱ veličina size
۵۲۲ variraju vary
۵۲۳ izmirenje settle
۵۲۴ govori speak
۵۲۵ težina weight
۵۲۶ General general
۵۲۷ ice ice
۵۲۸ pitanje matter
۵۲۹ krug circle
۵۳۰ par pair
۵۳۱ uključuju include
۵۳۲ divide divide
۵۳۳ slog syllable
۵۳۴ osećao felt
۵۳۵ Grand grand
۵۳۶ lopta ball
۵۳۷ Još yet
۵۳۸ wave wave
۵۳۹ drop drop
۵۴۰ srce heart
۵۴۱ am am
۵۴۲ prisutni present
۵۴۳ Heavy heavy
۵۴۴ ples dance
۵۴۵ motor engine
۵۴۶ položaj position
۵۴۷ ruku arm
۵۴۸ širok wide
۵۴۹ Sail sail
۵۵۰ materijala material
۵۵۱ frakcija fraction
۵۵۲ Forest forest
۵۵۳ sjediti sit
۵۵۴ rase race
۵۵۵ prozor window
۵۵۶ Store store
۵۵۷ ljeto summer
۵۵۸ voz train
۵۵۹ spavanje sleep
۵۶۰ dokazati prove
۵۶۱ Lone lone
۵۶۲ nogu leg
۵۶۳ vježbe exercise
۵۶۴ zid wall
۵۶۵ Catch catch
۵۶۶ Mount mount
۵۶۷ žele wish
۵۶۸ Sky sky
۵۶۹ board board
۵۷۰ Joy joy
۵۷۱ zime winter
۵۷۲ Sat sat
۵۷۳ pisani written
۵۷۴ Wild wild
۵۷۵ instrument instrument
۵۷۶ čuva kept
۵۷۷ staklo glass
۵۷۸ trave grass
۵۷۹ krava cow
۵۸۰ posao job
۵۸۱ edge edge
۵۸۲ znak sign
۵۸۳ Posjeti visit
۵۸۴ prošlost past
۵۸۵ soft soft
۵۸۶ zabava fun
۵۸۷ svijetle bright
۵۸۸ gas gas
۵۸۹ Vrijeme weather
۵۹۰ mjesec month
۵۹۱ milijuna million
۵۹۲ snositi bear
۵۹۳ Završi finish
۵۹۴ sretan happy
۵۹۵ nadam se da hope
۵۹۶ Flower flower
۵۹۷ odijevanje clothe
۵۹۸ čudno strange
۵۹۹ gone gone
۶۰۰ trgovinu trade
۶۰۱ melody melody
۶۰۲ putovanje trip
۶۰۳ ured office
۶۰۴ primaju receive
۶۰۵ red row
۶۰۶ usta mouth
۶۰۷ tačan exact
۶۰۸ simbol symbol
۶۰۹ umrijeti die
۶۱۰ najmanje least
۶۱۱ nevolje trouble
۶۱۲ Shout shout
۶۱۳ osim except
۶۱۴ napisao wrote
۶۱۵ sjemena seed
۶۱۶ ton tone
۶۱۷ pristupiti join
۶۱۸ ukazuju suggest
۶۱۹ clean clean
۶۲۰ break break
۶۲۱ Lady lady
۶۲۲ dvorište yard
۶۲۳ rasti rise
۶۲۴ loše bad
۶۲۵ udarac blow
۶۲۶ ulja oil
۶۲۷ krvi blood
۶۲۸ dodirnite touch
۶۲۹ rastao grew
۶۳۰ cent cent
۶۳۱ mix mix
۶۳۲ team team
۶۳۳ žice wire
۶۳۴ troškova cost
۶۳۵ izgubio lost
۶۳۶ smeđe brown
۶۳۷ nose wear
۶۳۸ vrt garden
۶۳۹ jednake equal
۶۴۰ poslao sent
۶۴۱ odaberite choose
۶۴۲ pao fell
۶۴۳ odgovarati fit
۶۴۴ protok flow
۶۴۵ Fair fair
۶۴۶ banke bank
۶۴۷ prikuplja collect
۶۴۸ spasiti save
۶۴۹ kontrole control
۶۵۰ decimalni decimal
۶۵۱ uho ear
۶۵۲ ostalo else
۶۵۳ sasvim quite
۶۵۴ slomio broke
۶۵۵ slučaju case
۶۵۶ srednji middle
۶۵۷ ubiti kill
۶۵۸ sina son
۶۵۹ jezera lake
۶۶۰ trenutak moment
۶۶۱ skale scale
۶۶۲ glasno loud
۶۶۳ proljeće spring
۶۶۴ poštuju observe
۶۶۵ dijete child
۶۶۶ straight straight
۶۶۷ suglasnik consonant
۶۶۸ nacije nation
۶۶۹ rječnik dictionary
۶۷۰ mlijeka milk
۶۷۱ brzina speed
۶۷۲ metoda method
۶۷۳ organ organ
۶۷۴ platiti pay
۶۷۵ Starost age
۶۷۶ odjeljku section
۶۷۷ dress dress
۶۷۸ Cloud cloud
۶۷۹ iznenađenje surprise
۶۸۰ mirna quiet
۶۸۱ kamena stone
۶۸۲ maleni tiny
۶۸۳ penjanje climb
۶۸۴ Cool cool
۶۸۵ dizajn design
۶۸۶ loše poor
۶۸۷ mnogo lot
۶۸۸ eksperiment experiment
۶۸۹ dnu bottom
۶۹۰ ključ key
۶۹۱ željeza iron
۶۹۲ jedan single
۶۹۳ stick stick
۶۹۴ stan flat
۶۹۵ dvadeset twenty
۶۹۶ kože skin
۶۹۷ smile smile
۶۹۸ gužvanja crease
۶۹۹ rupa hole
۷۰۰ skočiti jump
۷۰۱ baby baby
۷۰۲ osam eight
۷۰۳ sela village
۷۰۴ Meet meet
۷۰۵ root root
۷۰۶ kupiti buy
۷۰۷ podizanje raise
۷۰۸ riješiti solve
۷۰۹ metala metal
۷۱۰ da li je whether
۷۱۱ push push
۷۱۲ sedam seven
۷۱۳ stava paragraph
۷۱۴ treći third
۷۱۵ će shall
۷۱۶ held held
۷۱۷ kosu hair
۷۱۸ opisuju describe
۷۱۹ kuvarica cook
۷۲۰ kat floor
۷۲۱ bilo either
۷۲۲ rezultat result
۷۲۳ burn burn
۷۲۴ Hill hill
۷۲۵ sigurno safe
۷۲۶ cat cat
۷۲۷ stoljeća century
۷۲۸ razmotriti consider
۷۲۹ Tip type
۷۳۰ Zakon law
۷۳۱ bit bit
۷۳۲ obale coast
۷۳۳ kopija copy
۷۳۴ frazu phrase
۷۳۵ Silent silent
۷۳۶ visok tall
۷۳۷ pijesak sand
۷۳۸ zemljišta soil
۷۳۹ Roll roll
۷۴۰ temperature temperature
۷۴۱ prst finger
۷۴۲ industriju industry
۷۴۳ vrijednost value
۷۴۴ borba fight
۷۴۵ laž lie
۷۴۶ tukli beat
۷۴۷ uzbuditi excite
۷۴۸ prirodni natural
۷۴۹ Pogledaj view
۷۵۰ smislu sense
۷۵۱ kapitala capital
۷۵۲ neće won’t
۷۵۳ stolica chair
۷۵۴ opasnosti danger
۷۵۵ voća fruit
۷۵۶ bogata rich
۷۵۷ debljine thick
۷۵۸ vojnik soldier
۷۵۹ proces process
۷۶۰ rade operate
۷۶۱ praksi practice
۷۶۲ odvojena separate
۷۶۳ težak difficult
۷۶۴ doktor doctor
۷۶۵ molim please
۷۶۶ štite protect
۷۶۷ podne noon
۷۶۸ Crop crop
۷۶۹ moderne modern
۷۷۰ element element
۷۷۱ hit hit
۷۷۲ student student
۷۷۳ kutak corner
۷۷۴ stranka party
۷۷۵ napajanja supply
۷۷۶ čije whose
۷۷۷ locirati locate
۷۷۸ Ring ring
۷۷۹ karakter character
۷۸۰ insekata insect
۷۸۱ uhvaćen caught
۷۸۲ periodu period
۷۸۳ ukazuju indicate
۷۸۴ radio radio
۷۸۵ krakova spoke
۷۸۶ atom atom
۷۸۷ ljudskih human
۷۸۸ Istorija history
۷۸۹ učinak effect
۷۹۰ električni electric
۷۹۱ očekujem expect
۷۹۲ kosti bone
۷۹۳ rail rail
۷۹۴ zamislite imagine
۷۹۵ pružaju provide
۷۹۶ slažu agree
۷۹۷ na taj način thus
۷۹۸ blagim gentle
۷۹۹ žena woman
۸۰۰ kapetan captain
۸۰۱ Valjda guess
۸۰۲ potrebno necessary
۸۰۳ oštre sharp
۸۰۴ krilo wing
۸۰۵ stvoriti create
۸۰۶ susjed neighbor
۸۰۷ pranje wash
۸۰۸ šišmiš bat
۸۰۹ radije rather
۸۱۰ publika crowd
۸۱۱ kukuruz corn
۸۱۲ usporediti compare
۸۱۳ pesma poem
۸۱۴ string string
۸۱۵ Bell bell
۸۱۶ zavisi depend
۸۱۷ meso meat
۸۱۸ rub rub
۸۱۹ tube tube
۸۲۰ poznati famous
۹۲۱ dolara dollar
۸۲۲ stream stream
۸۲۳ straha fear
۲۸۴ vida sight
۸۲۵ tanka thin
۸۲۶ trokut triangle
۸۲۷ planet planet
۸۲۸ požuri hurry
۸۲۹ glavni chief
۸۳۰ kolonija colony
۸۳۱ sat clock
۸۳۲ mine mine
۸۳۳ tie tie
۸۳۴ ući enter
۸۳۵ glavni major
۸۳۶ svježe fresh
۸۳۷ Pretraga search
۸۳۸ pošalji send
۸۳۹ žut yellow
۸۴۰ pištolj gun
۸۴۱ omogućiti allow
۸۴۲ print print
۸۴۳ mrtav dead
۸۴۴ mjesto spot
۸۴۵ pustinja desert
۸۴۶ odijelo suit
۸۴۷ struja current
۸۴۸ lift lift
۸۴۰ ruža rose
۸۵۰ doći arrive
۸۵۱ master master
۸۵۲ track track
۸۵۳ roditelj parent
۸۵۴ shore shore
۸۵۵ Division division
۸۵۶ list sheet
۸۵۷ supstance substance
۸۵۸ favorizuje favor
۸۵۹ povezivanje connect
۸۶۰ post post
۸۶۱ potrošiti spend
۸۶۲ akord chord
۸۶۳ mast fat
۸۶۴ zadovoljan glad
۸۶۵ original original
۸۶۶ Share share
۸۶۷ stanice station
۸۶۸ Tata dad
۸۶۹ kruh bread
۸۷۰ napunite charge
۸۷۱ pravi proper
۸۷۲ bar bar
۸۷۳ ponuda offer
۸۷۴ Segment segment
۸۷۵ slave slave
۸۷۶ Duck duck
۸۷۷ Instant instant
۸۷۸ tržište market
۸۷۹ stupanj degree
۸۸۰ naseliti populate
۸۸۱ Chick chick
۸۸۲ drag dear
۸۸۳ neprijatelj enemy
۸۸۴ odgovori reply
۸۸۵ piće drink
۸۸۶ doći occur
۸۸۷ podrška support
۸۸۸ govora speech
۸۸۹ prirode nature
۸۹۰ Raspon range
۸۹۱ pare steam
۸۹۲ Motion motion
۸۹۳ put path
۸۹۴ tekućina liquid
۸۹۵ log log
۸۹۶ značilo meant
۸۹۷ kvocijent quotient
۸۹۸ zubi teeth
۸۹۹ Shell shell
۹۰۰ vrat neck
۹۰۱ kisika oxygen
۹۰۲ šećera sugar
۹۰۳ smrt death
۹۰۴ prilično pretty
۹۰۵ vještina skill
۹۰۶ žene women
۹۰۷ sezona season
۹۰۸ rješenje solution
۹۰۹ magnet magnet
۹۱۰ srebro silver
۹۱۱ thank thank
۹۱۲ ogranak branch
۹۱۳ meč match
۹۱۴ sufiks suffix
۹۱۵ posebno especially
۹۱۶ smokva fig
۹۱۷ strah afraid
۹۱۸ ogromna huge
۹۱۹ sestra sister
۹۲۰ čelika steel
۹۲۱ razgovarati discuss
۹۲۲ naprijed forward
۹۲۳ slično similar
۹۲۴ guide guide
۹۲۵ iskustvo experience
۹۲۶ rezultat score
۹۲۷ Apple apple
۹۲۸ kupio bought
۹۲۹ na čelu led
۹۳۰ pitch pitch
۹۳۱ kaput coat
۹۳۲ mase mass
۹۳۳ karticu card
۹۳۴ band band
۹۳۵ rope rope
۹۳۶ Slip slip
۹۳۷ win win
۹۳۸ sanjati dream
۹۳۹ večer evening
۹۴۰ stanje condition
۹۴۱ hraniti feed
۹۴۲ alat tool
۹۴۳ ukupno total
۹۴۴ Osnovni basic
۹۴۵ miris smell
۹۴۶ dolina valley
۹۴۷ ni nor
۹۴۸ Double double
۹۴۹ sjedište seat
۹۵۰ nastavljaju continue
۹۵۱ blok block
۹۵۲ grafikon chart
۹۵۳ šešir hat
۹۵۴ prodati sell
۹۵۵ uspjeh success
۹۵۶ društva company
۹۵۷ oduzmite subtract
۹۵۸ događaja event
۹۵۹ posebno particular
۹۶۰ dogovor deal
۹۶۱ Swim swim
۹۶۲ termin term
۹۶۳ suprotno opposite
۹۶۴ supruga wife
۹۶۵ cipela shoe
۹۶۶ ramena shoulder
۹۶۷ namaz spread
۹۶۸ organizirati arrange
۹۶۹ kamp camp
۹۷۰ izmišljati invent
۹۷۱ pamuk cotton
۹۷۲ Born born
۹۷۳ odredi determine
۹۷۴ Quart quart
۹۷۵ devet nine
۹۷۶ kamion truck
۹۷۷ buke noise
۹۷۸ nivo level
۹۷۹ šanse chance
۹۸۰ okupljaju gather
۹۸۱ shop shop
۹۸۲ stretch stretch
۹۸۳ baciti throw
۹۸۴ sjaj shine
۹۸۵ imovinu property
۹۸۶ kolonu column
۹۸۷ molekula molecule
۹۸۸ odaberite select
۹۸۹ u redu wrong
۹۹۰ siva gray
۹۹۱ ponavljanja repeat
۹۹۲ zahtijevaju require
۹۹۳ široko broad
۹۹۴ pripremi prepare
۹۹۵ soli salt
۹۹۶ nos nose
۹۹۷ množini plural
۹۹۸ bes anger
۹۹۹ tvrdnja claim
۱۰۰۰ kontinenta continent

درباره ی omid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *