Number Czech in English
۱ as as
۲ I
۳ jeho his
۴ že that
۵ se he
۶ byl was
۷ pro for
۸ na on
۹ jsou are
۱۰ s with
۱۱ se they
۱۲ být be
۱۳ na at
۱۴ jeden one
۱۵ mají have
۱۶ tento this
۱۷ od from
۱۸ od by
۱۹ horké hot
۲۰ slovo word
۲۱ ale but
۲۲ co what
۲۳ některé some
۲۴ je is
۲۵ to it
۲۶ jste you
۲۷ nebo or
۲۸ měl had
۲۹ výše the
۳۰ z of
۳۱ na to
۳۲ a and
۳۳ ostrov a
۳۴ v in
۳۵ my we
۳۶ moci can
۳۷ out out
۳۸ další other
۳۹ byly were
۴۰ které which
۴۱ dělat do
۴۲ jejich their
۴۳ čas time
۴۴ pokud if
۴۵ bude will
۴۶ jak how
۴۷ řekl said
۴۸ an
۴۹ každý each
۵۰ říct tell
۵۱ dělá does
۵۲ set set
۵۳ tři three
۵۴ chtít want
۵۵ vzduchu air
۵۶ dobře well
۵۷ také also
۵۸ hrát play
۵۹ malé small
۶۰ konec end
۶۱ dát put
۶۲ domácí home
۶۳ číst read
۶۴ ruka hand
۶۵ přístav port
۶۶ velký large
۶۷ kouzlo spell
۶۸ přidat add
۶۹ dokonce even
۷۰ země land
۷۱ zde here
۷۲ musí must
۷۳ velký big
۷۴ vysoký high
۷۵ jako such
۷۶ následovat follow
۷۷ akt act
۷۸ proč why
۷۹ zeptat se ask
۸۰ muži men
۸۱ změna change
۸۲ šel went
۸۳ světlo light
۸۴ druh kind
۸۵ vypnutí off
۸۶ potřebují need
۸۷ dům house
۸۸ obrázek picture
۸۹ zkuste try
۹۰ nám us
۹۱ znovu again
۹۲ zvíře animal
۹۳ bod point
۹۴ matka mother
۹۵ svět world
۹۶ poblíž near
۹۷ stavět build
۹۸ self
۹۹ Země earth
۱۰۰ otec father
۱۰۱ jakýkoli any
۱۰۲ nový new
۱۰۳ práce work
۱۰۴ část part
۱۰۵ se take
۱۰۶ dostat get
۱۰۷ místo place
۱۰۸ z made
۱۰۹ žít live
۱۱۰ kde where
۱۱۱ po after
۱۱۲ zpět back
۱۱۳ málo little
۱۱۴ pouze only
۱۱۵ kolo round
۱۱۶ muž man
۱۱۷ rok year
۱۱۸ přišel came
۱۱۹ výstava show
۱۲۰ každý every
۱۲۱ dobrý good
۱۲۲ me
۱۲۳ dát give
۱۲۴ naše our
۱۲۵ pod under
۱۲۶ název name
۱۲۷ velmi very
۱۲۸ přes through
۱۲۹ jen just
۱۳۰ forma form
۱۳۱ věta sentence
۱۳۲ velký great
۱۳۳ myslíte think
۱۳۴ říkají say
۱۳۵ pomoci help
۱۳۶ nízká low
۱۳۷ linka line
۱۳۸ lišit se differ
۱۳۹ turn turn
۱۴۰ příčina cause
۱۴۱ hodně much
۱۴۲ znamenat mean
۱۴۳ před before
۱۴۴ krok move
۱۴۵ právo right
۱۴۶ chlapec boy
۱۴۷ starý old
۱۴۸ příliš too
۱۴۹ stejný same
۱۵۰ ona she
۱۵۱ všechny all
۱۵۲ zde there
۱۵۳ kdy when
۱۵۴ up up
۱۵۵ použití use
۱۵۶ vaše your
۱۵۷ cesta way
۱۵۸ o about
۱۵۹ mnoho many
۱۶۰ pak then
۱۶۱ je them
۱۶۲ napsat write
۱۶۳ by would
۱۶۴ jako like
۱۶۵ tak so
۱۶۶ tyto these
۱۶۷ her
۱۶۸ dlouhý long
۱۶۹ provést make
۱۷۰ věc thing
۱۷۱ viz see
۱۷۲ ho him
۱۷۳ dva two
۱۷۴ has
۱۷۵ hledat look
۱۷۶ více more
۱۷۷ den day
۱۷۸ mohl could
۱۷۹ jít go
۱۸۰ přijít come
۱۸۱ ano did
۱۸۲ číslo number
۱۸۳ zvuk sound
۱۸۴ ne no
۱۸۵ nejvíce most
۱۸۶ lidé people
۱۸۷ my my
۱۸۸ přes over
۱۸۹ vědět know
۱۹۰ voda water
۱۹۱ než than
۱۹۲ volání call
۱۹۳ první first
۱۹۴ kdo who
۱۹۵ května may
۱۹۶ dolů down
۱۹۷ strana side
۱۹۸ byl been
۱۹۹ nyní now
۲۰۰ najít find
۲۰۱ hlava head
۲۰۲ stát stand
۲۰۳ vlastní own
۲۰۴ strana page
۲۰۵ by should
۲۰۶ země country
۲۰۷ nalezeno found
۲۰۸ odpověď answer
۲۰۹ škola school
۲۱۰ růst grow
۲۱۱ studie study
۲۱۲ stále still
۲۱۳ učit se learn
۲۱۴ rostlina plant
۲۱۵ kryt cover
۲۱۶ jídlo food
۲۱۷ slunce sun
۲۱۸ čtyři four
۲۱۹ mezi between
۲۲۰ stát state
۲۲۱ mít keep
۲۲۲ oko eye
۲۲۳ nikdy never
۲۲۴ poslední last
۲۲۵ nechat let
۲۲۶ myšlenka thought
۲۲۷ město city
۲۲۸ strom tree
۲۲۹ kříž cross
۲۳۰ farma farm
۲۳۱ těžké hard
۲۳۲ začátek start
۲۳۳ síla might
۲۳۴ příběh story
۲۳۵ pila saw
۲۳۶ daleko far
۲۳۷ moře sea
۲۳۸ kreslit draw
۲۳۹ vlevo left
۲۴۰ pozdě late
۲۴۱ běh run
۲۴۲ ne don’t
۲۴۳ zatímco while
۲۴۴ stiskněte tlačítko press
۲۴۵ close close
۲۴۶ noc night
۲۴۷ skutečný real
۲۴۸ život life
۲۴۹ málo few
۲۵۰ sever north
۲۵۱ kniha book
۲۵۲ nést carry
۲۵۳ trvalo took
۲۵۴ věda science
۲۵۵ jíst eat
۲۵۶ pokoj room
۲۵۷ přítel friend
۲۵۸ začal began
۲۵۹ nápad idea
۲۶۰ ryby fish
۲۶۱ hora mountain
۲۶۲ stop stop
۲۶۳ jednou once
۲۶۴ základna base
۲۶۵ slyšet hear
۲۶۶ kůň horse
۲۶۷ řez cut
۲۶۸ jistý sure
۲۶۹ hodinky watch
۲۷۰ barva color
۲۷۱ tvář face
۲۷۲ dřevo wood
۲۷۳ hlavní main
۲۷۴ otevřeno open
۲۷۵ připadat seem
۲۷۶ spolu together
۲۷۷ další next
۲۷۸ bílá white
۲۷۹ děti children
۲۸۰ začít begin
۲۸۱ dostal got
۲۸۲ chodit walk
۲۸۳ příklad example
۲۸۴ snadnost ease
۲۸۵ papír paper
۲۸۶ skupina group
۲۸۷ vždy always
۲۸۸ music music
۲۸۹ ty, those
۲۹۰ jak both
۲۹۱ značka mark
۲۹۲ často often
۲۹۳ dopis letter
۲۹۴ do until
۲۹۵ míle mile
۲۹۶ řeka river
۲۹۷ auto car
۲۹۸ nohy feet
۲۹۹ péče care
۳۰۰ druhé second
۳۰۱ dost enough
۳۰۲ prostý plain
۳۰۳ dívka girl
۳۰۴ obvykle usual
۳۰۵ mladý young
۳۰۶ ready ready
۳۰۷ výše above
۳۰۸ kdy ever
۳۰۹ červená red
۳۱۰ seznam list
۳۱۱ ačkoli though
۳۱۲ cítit feel
۳۱۳ diskuse talk
۳۱۴ pták bird
۳۱۵ brzy soon
۳۱۶ tělo body
۳۱۷ pes dog
۳۱۸ rodina family
۳۱۹ přímé direct
۳۲۰ představovat pose
۳۲۱ odejít leave
۳۲۲ píseň song
۳۲۳ opatření measure
۳۲۴ dveře door
۳۲۵ produkt product
۳۲۶ černá black
۳۲۷ krátký short
۳۲۸ číslice numeral
۳۲۹ třída class
۳۳۰ vítr wind
۳۳۱ otázka question
۳۳۲ stát se happen
۳۳۳ kompletní complete
۳۳۴ loď ship
۳۳۵ plocha area
۳۳۶ polovina half
۳۳۷ skála rock
۳۳۸ objednávka order
۳۳۹ oheň fire
۳۴۰ na jih south
۳۴۱ problém problem
۳۴۲ kus piece
۳۴۳ řekl told
۳۴۴ věděl, knew
۳۴۵ pas pass
۳۴۶ od since
۳۴۷ horní top
۳۴۸ celý whole
۳۴۹ král king
۳۵۰ ulice street
۳۵۱ palec inch
۳۵۲ násobit multiply
۳۵۳ nic nothing
۳۵۴ kurz course
۳۵۵ pobyt stay
۳۵۶ kola wheel
۳۵۷ plné full
۳۵۸ síla force
۳۵۹ modrá blue
۳۶۰ objekt object
۳۶۱ rozhodnout decide
۳۶۲ povrch surface
۳۶۳ hluboké deep
۳۶۴ měsíc moon
۳۶۵ ostrov island
۳۶۶ nohy foot
۳۶۷ systém system
۳۶۸ obsazeno busy
۳۶۹ zkouška test
۳۷۰ záznam record
۳۷۱ loď boat
۳۷۲ společné common
۳۷۳ zlato gold
۳۷۴ možné possible
۳۷۵ letadlo plane
۳۷۶ Místo toho stead
۳۷۷ suché dry
۳۷۸ Zajímalo by mě, wonder
۳۷۹ smích laugh
۳۸۰ tisíc thousand
۳۸۱ před ago
۳۸۲ běžel ran
۳۸۳ zkontrolujte check
۳۸۴ hra game
۳۸۵ tvar shape
۳۸۶ rovnítko equate
۳۸۷ horký hot
۳۸۸ Slečna miss
۳۸۹ přinesl brought
۳۹۰ teplo heat
۳۹۱ sníh snow
۳۹۲ pneumatiky tire
۳۹۳ přinést bring
۳۹۴ ano yes
۳۹۵ vzdálené distant
۳۹۶ vyplnit fill
۳۹۷ východ east
۳۹۸ malovat paint
۳۹۹ jazyk language
۴۰۰ mezi among
۴۰۱ jednotka unit
۴۰۲ síla power
۴۰۳ město town
۴۰۴ v pořádku fine
۴۰۵ jisté certain
۴۰۶ podívejte se fly
۴۰۷ spadnout fall
۴۰۸ vést lead
۴۰۹ křik cry
۴۱۰ tmavá dark
۴۱۱ stroj machine
۴۱۲ poznámka note
۴۱۳ počkejte wait
۴۱۴ plán plan
۴۱۵ obrázek figure
۴۱۶ hvězda star
۴۱۷ box box
۴۱۸ podstatné jméno noun
۴۱۹ pole field
۴۲۰ ostatní rest
۴۲۱ správné correct
۴۲۲ schopný able
۴۲۳ libra pound
۴۲۴ done done
۴۲۵ krása beauty
۴۲۶ pohon drive
۴۲۷ stál stood
۴۲۸ obsahují contain
۴۲۹ přední front
۴۳۰ učit teach
۴۳۱ týden week
۴۳۲ finále final
۴۳۳ dal gave
۴۳۴ zelená green
۴۳۵ oh oh
۴۳۶ rychlý quick
۴۳۷ rozvíjet develop
۴۳۸ oceán ocean
۴۳۹ teplý warm
۴۴۰ zdarma free
۴۴۱ minuta minute
۴۴۲ silný strong
۴۴۳ speciální special
۴۴۴ mysl mind
۴۴۵ za behind
۴۴۶ jasný clear
۴۴۷ ocas tail
۴۴۸ vyrábět produce
۴۴۹ skutečnost fact
۴۵۰ místo space
۴۵۱ slyšet heard
۴۵۲ nejlepší best
۴۵۳ hodina hour
۴۵۴ lepší better
۴۵۵ skutečný true
۴۵۶ během during
۴۵۷ sto hundred
۴۵۸ pět five
۴۵۹ pamatovat si remember
۴۶۰ krok step
۴۶۱ brzy early
۴۶۲ držet hold
۴۶۳ západ west
۴۶۴ země ground
۴۶۵ zájem interest
۴۶۶ dosáhnout reach
۴۶۷ rychle fast
۴۶۸ sloveso verb
۴۶۹ zpívat sing
۴۷۰ poslouchat listen
۴۷۱ šest six
۴۷۲ tabulka table
۴۷۳ cestování travel
۴۷۴ méně less
۴۷۵ ráno morning
۴۷۶ deset ten
۴۷۷ jednoduché simple
۴۷۸ více several
۴۷۹ samohláska vowel
۴۸۰ k toward
۴۸۱ válka war
۴۸۲ položit lay
۴۸۳ proti against
۴۸۴ vzor pattern
۴۸۵ pomalý slow
۴۸۶ centrum center
۴۸۷ láska love
۴۸۸ osoba person
۴۸۹ peníze money
۴۹۰ sloužit serve
۴۹۱ se objeví appear
۴۹۲ silnice road
۴۹۳ mapa map
۴۹۴ déšť rain
۴۹۵ pravidlo rule
۴۹۶ vládnout govern
۴۹۷ vytáhněte pull
۴۹۸ zima cold
۴۹۹ oznámení notice
۵۰۰ hlas voice
۵۰۱ energie energy
۵۰۲ lov hunt
۵۰۳ pravděpodobné, probable
۵۰۴ postel bed
۵۰۵ bratr brother
۵۰۶ vejce egg
۵۰۷ jízda ride
۵۰۸ buňka cell
۵۰۹ věřit believe
۵۱۰ možná perhaps
۵۱۱ vybrat pick
۵۱۲ náhlé sudden
۵۱۳ počítat count
۵۱۴ náměstí square
۵۱۵ důvod reason
۵۱۶ délka length
۵۱۷ představovat represent
۵۱۸ umění art
۵۱۹ Předmět subject
۵۲۰ region region
۵۲۱ velikost size
۵۲۲ se liší vary
۵۲۳ usadit settle
۵۲۴ mluvit speak
۵۲۵ hmotnost weight
۵۲۶ obecně general
۵۲۷ led ice
۵۲۸ záležitost matter
۵۲۹ kruh circle
۵۳۰ pár pair
۵۳۱ patří include
۵۳۲ rozdělit divide
۵۳۳ slabika syllable
۵۳۴ cítil felt
۵۳۵ velký grand
۵۳۶ koule ball
۵۳۷ ještě yet
۵۳۸ vlna wave
۵۳۹ pokles drop
۵۴۰ srdce heart
۵۴۱ am am
۵۴۲ přítomen present
۵۴۳ těžký heavy
۵۴۴ tanec dance
۵۴۵ motor engine
۵۴۶ pozice position
۵۴۷ paže arm
۵۴۸ široký wide
۵۴۹ plachta sail
۵۵۰ materiál material
۵۵۱ část fraction
۵۵۲ les forest
۵۵۳ sedět sit
۵۵۴ závod race
۵۵۵ okno window
۵۵۶ obchod store
۵۵۷ léto summer
۵۵۸ vlak train
۵۵۹ spánek sleep
۵۶۰ ukázat prove
۵۶۱ osamělý lone
۵۶۲ noha leg
۵۶۳ cvičení exercise
۵۶۴ zeď wall
۵۶۵ úlovek catch
۵۶۶ držák mount
۵۶۷ přání wish
۵۶۸ obloha sky
۵۶۹ deska board
۵۷۰ radost joy
۵۷۱ zimní winter
۵۷۲ nasycený sat
۵۷۳ písemná written
۵۷۴ divoký wild
۵۷۵ nástroj instrument
۵۷۶ stále kept
۵۷۷ sklo glass
۵۷۸ tráva grass
۵۷۹ kráva cow
۵۸۰ práce job
۵۸۱ hrana edge
۵۸۲ znamení sign
۵۸۳ návštěva visit
۵۸۴ kolem past
۵۸۵ měkké soft
۵۸۶ zábava fun
۵۸۷ světlý bright
۵۸۸ plyn gas
۵۸۹ počasí weather
۵۹۰ měsíc month
۵۹۱ milionů million
۵۹۲ nést bear
۵۹۳ úprava finish
۵۹۴ šťastný happy
۵۹۵ doufám, že hope
۵۹۶ květina flower
۵۹۷ oblékli clothe
۵۹۸ podivný strange
۵۹۹ pryč gone
۶۰۰ obchod trade
۶۰۱ melodie melody
۶۰۲ výlet trip
۶۰۳ kancelář office
۶۰۴ přijmout receive
۶۰۵ řádek row
۶۰۶ v ústech mouth
۶۰۷ přesný exact
۶۰۸ symbol symbol
۶۰۹ zemřít die
۶۱۰ nejméně least
۶۱۱ problémy trouble
۶۱۲ křičet shout
۶۱۳ mimo except
۶۱۴ napsal wrote
۶۱۵ semínko seed
۶۱۶ tón tone
۶۱۷ připojit se join
۶۱۸ naznačují, suggest
۶۱۹ čistý clean
۶۲۰ přestávka break
۶۲۱ dáma lady
۶۲۲ dvůr yard
۶۲۳ stoupat rise
۶۲۴ špatný bad
۶۲۵ rána blow
۶۲۶ olej oil
۶۲۷ krev blood
۶۲۸ touch touch
۶۲۹ rostl grew
۶۳۰ centy cent
۶۳۱ mix mix
۶۳۲ tým team
۶۳۳ drát wire
۶۳۴ náklady cost
۶۳۵ ztratil lost
۶۳۶ hnědá brown
۶۳۷ opotřebení wear
۶۳۸ zahrada garden
۶۳۹ rovná equal
۶۴۰ poslal sent
۶۴۱ vybrat choose
۶۴۲ klesl fell
۶۴۳ fit fit
۶۴۴ průtok flow
۶۴۵ veletrh fair
۶۴۶ banka bank
۶۴۷ sbírat collect
۶۴۸ uložit save
۶۴۹ ovládání control
۶۵۰ desetinná decimal
۶۵۱ ucho ear
۶۵۲ jiný else
۶۵۳ docela quite
۶۵۴ zlomil broke
۶۵۵ pouzdro case
۶۵۶ střední middle
۶۵۷ zabít kill
۶۵۸ syn son
۶۵۹ jezero lake
۶۶۰ chvíle moment
۶۶۱ stupnice scale
۶۶۲ hlasitý loud
۶۶۳ na jaře spring
۶۶۴ pozorovat observe
۶۶۵ dítě child
۶۶۶ rovný straight
۶۶۷ souhláska consonant
۶۶۸ národ nation
۶۶۹ slovník dictionary
۶۷۰ mléko milk
۶۷۱ rychlost speed
۶۷۲ metoda method
۶۷۳ varhany organ
۶۷۴ zaplatit pay
۶۷۵ věk age
۶۷۶ část section
۶۷۷ šaty dress
۶۷۸ cloud cloud
۶۷۹ překvapení surprise
۶۸۰ tichý quiet
۶۸۱ kámen stone
۶۸۲ maličký tiny
۶۸۳ stoupání climb
۶۸۴ v pohodě cool
۶۸۵ Design design
۶۸۶ špatná poor
۶۸۷ hodně lot
۶۸۸ experimentu experiment
۶۸۹ spodní bottom
۶۹۰ klíč key
۶۹۱ železo iron
۶۹۲ jeden single
۶۹۳ hůl stick
۶۹۴ byt flat
۶۹۵ dvacet twenty
۶۹۶ kůže skin
۶۹۷ úsměv smile
۶۹۸ zmačkání crease
۶۹۹ hole hole
۷۰۰ skok jump
۷۰۱ dítě baby
۷۰۲ osm eight
۷۰۳ obec village
۷۰۴ Seznamte se meet
۷۰۵ kořen root
۷۰۶ koupit buy
۷۰۷ zvýšit raise
۷۰۸ řešit solve
۷۰۹ kov metal
۷۱۰ zda whether
۷۱۱ stisk push
۷۱۲ sedm seven
۷۱۳ bod paragraph
۷۱۴ třetí third
۷۱۵ musí shall
۷۱۶ ruční held
۷۱۷ vlasy hair
۷۱۸ popsat describe
۷۱۹ kuchař cook
۷۲۰ podlahy floor
۷۲۱ buď either
۷۲۲ výsledek result
۷۲۳ hořet burn
۷۲۴ kopec hill
۷۲۵ bezpečné safe
۷۲۶ kočka cat
۷۲۷ století century
۷۲۸ zvážit consider
۷۲۹ typ type
۷۳۰ zákon law
۷۳۱ bit bit
۷۳۲ pobřeží coast
۷۳۳ kopie copy
۷۳۴ fráze phrase
۷۳۵ tichý silent
۷۳۶ vysoký tall
۷۳۷ písek sand
۷۳۸ půda soil
۷۳۹ role roll
۷۴۰ teplota temperature
۷۴۱ prst finger
۷۴۲ průmysl industry
۷۴۳ hodnota value
۷۴۴ boj fight
۷۴۵ lež lie
۷۴۶ porazit beat
۷۴۷ vzrušovat excite
۷۴۸ přírodní natural
۷۴۹ pohled view
۷۵۰ smysl sense
۷۵۱ kapitál capital
۷۵۲ nebude won’t
۷۵۳ židle chair
۷۵۴ nebezpečí danger
۷۵۵ ovoce fruit
۷۵۶ bohatý rich
۷۵۷ tlustý thick
۷۵۸ voják soldier
۷۵۹ proces process
۷۶۰ provoz operate
۷۶۱ praxe practice
۷۶۲ samostatná separate
۷۶۳ obtížný difficult
۷۶۴ lékař doctor
۷۶۵ prosím please
۷۶۶ chránit protect
۷۶۷ poledne noon
۷۶۸ plodina crop
۷۶۹ moderní modern
۷۷۰ prvkem element
۷۷۱ zasažen hit
۷۷۲ studenta student
۷۷۳ rohová corner
۷۷۴ strana party
۷۷۵ dodávka supply
۷۷۶ jehož whose
۷۷۷ lokalizovat locate
۷۷۸ kroužek ring
۷۷۹ charakter character
۷۸۰ hmyz insect
۷۸۱ chytil caught
۷۸۲ období period
۷۸۳ označit indicate
۷۸۴ rádio radio
۷۸۵ mluvil spoke
۷۸۶ atom atom
۷۸۷ člověk human
۷۸۸ historie history
۷۸۹ efekt effect
۷۹۰ elektrické electric
۷۹۱ očekávat expect
۷۹۲ kost bone
۷۹۳ zábradlí rail
۷۹۴ představte si imagine
۷۹۵ poskytovat provide
۷۹۶ souhlasí s tím, agree
۷۹۷ tedy thus
۷۹۸ jemný gentle
۷۹۹ žena woman
۸۰۰ kapitán captain
۸۰۱ hádat guess
۸۰۲ potřeby necessary
۸۰۳ ostrý sharp
۸۰۴ křídlo wing
۸۰۵ vytvořit create
۸۰۶ soused neighbor
۸۰۷ mytí wash
۸۰۸ netopýr bat
۸۰۹ spíše rather
۸۱۰ dav crowd
۸۱۱ kukuřice corn
۸۱۲ porovnat compare
۸۱۳ báseň poem
۸۱۴ řetěz string
۸۱۵ zvonek bell
۸۱۶ záviset depend
۸۱۷ maso meat
۸۱۸ rub rub
۸۱۹ trubka tube
۸۲۰ slavný famous
۹۲۱ dolarových dollar
۸۲۲ potok stream
۸۲۳ strach fear
۲۸۴ pohled sight
۸۲۵ tenký thin
۸۲۶ trojúhelník triangle
۸۲۷ planeta planet
۸۲۸ spěchat hurry
۸۲۹ šéf chief
۸۳۰ kolonie colony
۸۳۱ hodiny clock
۸۳۲ důl mine
۸۳۳ kravata tie
۸۳۴ vstoupit enter
۸۳۵ hlavní major
۸۳۶ čerstvý fresh
۸۳۷ hledání search
۸۳۸ odeslat send
۸۳۹ žlutý yellow
۸۴۰ pistole gun
۸۴۱ povolit allow
۸۴۲ vytisknout print
۸۴۳ mrtvý dead
۸۴۴ místo spot
۸۴۵ poušť desert
۸۴۶ oblek suit
۸۴۷ proud current
۸۴۸ výtah lift
۸۴۰ růže rose
۸۵۰ příjezd arrive
۸۵۱ master master
۸۵۲ dráha track
۸۵۳ rodič parent
۸۵۴ pobřeží shore
۸۵۵ divize division
۸۵۶ list sheet
۸۵۷ látka substance
۸۵۸ upřednostňují favor
۸۵۹ připojit connect
۸۶۰ příspěvek post
۸۶۱ strávit spend
۸۶۲ akord chord
۸۶۳ tuk fat
۸۶۴ rád glad
۸۶۵ původní original
۸۶۶ podíl share
۸۶۷ stanice station
۸۶۸ táta dad
۸۶۹ chléb bread
۸۷۰ nabíjení charge
۸۷۱ správné proper
۸۷۲ baru bar
۸۷۳ nabídka offer
۸۷۴ úsek segment
۸۷۵ otrok slave
۸۷۶ kachna duck
۸۷۷ instant instant
۸۷۸ trh market
۸۷۹ stupeň degree
۸۸۰ naplnit populate
۸۸۱ kočka chick
۸۸۲ drahá dear
۸۸۳ nepřítel enemy
۸۸۴ odpovědět reply
۸۸۵ nápoj drink
۸۸۶ dojít occur
۸۸۷ podpora support
۸۸۸ řeč speech
۸۸۹ příroda nature
۸۹۰ rozsah range
۸۹۱ páry steam
۸۹۲ pohyb motion
۸۹۳ cesta path
۸۹۴ kapalina liquid
۸۹۵ přihlásit log
۸۹۶ znamenalo meant
۸۹۷ podíl quotient
۸۹۸ zuby teeth
۸۹۹ skořepina shell
۹۰۰ krk neck
۹۰۱ kyslík oxygen
۹۰۲ cukr sugar
۹۰۳ smrt death
۹۰۴ docela pretty
۹۰۵ dovednost skill
۹۰۶ ženy women
۹۰۷ sezóna season
۹۰۸ řešení solution
۹۰۹ magnet magnet
۹۱۰ stříbrná silver
۹۱۱ děkuji thank
۹۱۲ pobočka branch
۹۱۳ zápas match
۹۱۴ přípona suffix
۹۱۵ zejména especially
۹۱۶ obr fig
۹۱۷ strach afraid
۹۱۸ obrovský huge
۹۱۹ sestra sister
۹۲۰ ocel steel
۹۲۱ diskutovat discuss
۹۲۲ vpřed forward
۹۲۳ podobné similar
۹۲۴ průvodce guide
۹۲۵ zkušenost experience
۹۲۶ skóre score
۹۲۷ jablko apple
۹۲۸ koupil bought
۹۲۹ vedl led
۹۳۰ rozteč pitch
۹۳۱ kabát coat
۹۳۲ hmotnost mass
۹۳۳ karta card
۹۳۴ kapela band
۹۳۵ lano rope
۹۳۶ skluzu slip
۹۳۷ vítězství win
۹۳۸ sen dream
۹۳۹ večer evening
۹۴۰ stav condition
۹۴۱ zdroj feed
۹۴۲ nástroj tool
۹۴۳ celkem total
۹۴۴ základní basic
۹۴۵ vůně smell
۹۴۶ údolí valley
۹۴۷ ani nor
۹۴۸ dvojitý double
۹۴۹ sídlo seat
۹۵۰ pokračovat continue
۹۵۱ blok block
۹۵۲ graf chart
۹۵۳ klobouk hat
۹۵۴ prodávat sell
۹۵۵ úspěch success
۹۵۶ společnost company
۹۵۷ odčítání subtract
۹۵۸ událost event
۹۵۹ zejména particular
۹۶۰ dohoda deal
۹۶۱ plavání swim
۹۶۲ pojem term
۹۶۳ proti opposite
۹۶۴ manželka wife
۹۶۵ bota shoe
۹۶۶ rameno shoulder
۹۶۷ rozšíření spread
۹۶۸ zařídit arrange
۹۶۹ tábor camp
۹۷۰ vymyslet invent
۹۷۱ bavlna cotton
۹۷۲ narozený born
۹۷۳ určit determine
۹۷۴ kvart quart
۹۷۵ devět nine
۹۷۶ truck truck
۹۷۷ hluk noise
۹۷۸ úroveň level
۹۷۹ šance chance
۹۸۰ shromáždit gather
۹۸۱ Obchod shop
۹۸۲ úsek stretch
۹۸۳ hodit throw
۹۸۴ lesk shine
۹۸۵ nemovitosti property
۹۸۶ sloupec column
۹۸۷ molekula molecule
۹۸۸ vyberte select
۹۸۹ špatně wrong
۹۹۰ šedá gray
۹۹۱ opakovat repeat
۹۹۲ vyžadují require
۹۹۳ široký broad
۹۹۴ připravit prepare
۹۹۵ sůl salt
۹۹۶ nos nose
۹۹۷ množné plural
۹۹۸ hněv anger
۹۹۹ reklamace claim
۱۰۰۰ kontinent continent