Number Dutch in English
۱ als as
۲ I I
۳ zijn his
۴ dat that
۵ hij he
۶ was was
۷ voor for
۸ op on
۹ zijn are
۱۰ met with
۱۱ ze they
۱۲ zijn be
۱۳ bij at
۱۴ een one
۱۵ hebben have
۱۶ deze this
۱۷ van from
۱۸ door by
۱۹ heet hot
۲۰ woord word
۲۱ maar but
۲۲ wat what
۲۳ sommige some
۲۴ is is
۲۵ het it
۲۶ u you
۲۷ of or
۲۸ had had
۲۹ de the
۳۰ van of
۳۱ aan to
۳۲ en and
۳۳ een a
۳۴ in in
۳۵ we we
۳۶ kan can
۳۷ uit out
۳۸ andere other
۳۹ waren were
۴۰ die which
۴۱ doen do
۴۲ hun their
۴۳ tijd time
۴۴ indien if
۴۵ zal will
۴۶ hoe how
۴۷ zei said
۴۸ een an
۴۹ elk each
۵۰ vertellen tell
۵۱ doet does
۵۲ set set
۵۳ drie three
۵۴ willen want
۵۵ lucht air
۵۶ goed well
۵۷ ook also
۵۸ spelen play
۵۹ klein small
۶۰ end end
۶۱ zetten put
۶۲ thuis home
۶۳ lezen read
۶۴ de hand hand
۶۵ poort port
۶۶ grote large
۶۷ spell spell
۶۸ toevoegen add
۶۹ zelfs even
۷۰ land land
۷۱ hier here
۷۲ moet must
۷۳ grote big
۷۴ hoog high
۷۵ dergelijke such
۷۶ volgen follow
۷۷ act act
۷۸ waarom why
۷۹ vragen ask
۸۰ mannen men
۸۱ verandering change
۸۲ ging went
۸۳ licht light
۸۴ soort kind
۸۵ uitgeschakeld off
۸۶ nodig hebben need
۸۷ huis house
۸۸ afbeelding picture
۸۹ proberen try
۹۰ ons us
۹۱ weer again
۹۲ dier animal
۹۳ punt point
۹۴ moeder mother
۹۵ wereld world
۹۶ dichtbij near
۹۷ bouwen build
۹۸ zelf self
۹۹ aarde earth
۱۰۰ vader father
۱۰۱ een any
۱۰۲ nieuwe new
۱۰۳ werk work
۱۰۴ deel part
۱۰۵ nemen take
۱۰۶ krijgen get
۱۰۷ plaats place
۱۰۸ gemaakt made
۱۰۹ wonen live
۱۱۰ waar where
۱۱۱ na after
۱۱۲ terug back
۱۱۳ weinig little
۱۱۴ alleen only
۱۱۵ ronde round
۱۱۶ man man
۱۱۷ jaar year
۱۱۸ kwam came
۱۱۹ Show show
۱۲۰ elke every
۱۲۱ goed good
۱۲۲ mij me
۱۲۳ geven give
۱۲۴ onze our
۱۲۵ onder under
۱۲۶ naam name
۱۲۷ zeer very
۱۲۸ door through
۱۲۹ gewoon just
۱۳۰ vorm form
۱۳۱ zin sentence
۱۳۲ grote great
۱۳۳ denken think
۱۳۴ zeggen say
۱۳۵ helpen help
۱۳۶ laag low
۱۳۷ lijn line
۱۳۸ verschillen differ
۱۳۹ beurt turn
۱۴۰ oorzaak cause
۱۴۱ veel much
۱۴۲ betekenen mean
۱۴۳ voor before
۱۴۴ verhuizing move
۱۴۵ rechts right
۱۴۶ jongen boy
۱۴۷ oude old
۱۴۸ ook too
۱۴۹ hetzelfde same
۱۵۰ ze she
۱۵۱ alle all
۱۵۲ er there
۱۵۳ wanneer when
۱۵۴ omhoog up
۱۵۵ gebruiken use
۱۵۶ uw your
۱۵۷ manier way
۱۵۸ over about
۱۵۹ veel many
۱۶۰ dan then
۱۶۱ hen them
۱۶۲ schrijven write
۱۶۳ zou would
۱۶۴ zoals like
۱۶۵ dus so
۱۶۶ deze these
۱۶۷ haar her
۱۶۸ lang long
۱۶۹ maken make
۱۷۰ ding thing
۱۷۱ zien see
۱۷۲ hem him
۱۷۳ twee two
۱۷۴ heeft has
۱۷۵ kijken look
۱۷۶ meer more
۱۷۷ dag day
۱۷۸ kon could
۱۷۹ gaan go
۱۸۰ komen come
۱۸۱ deed did
۱۸۲ aantal number
۱۸۳ klinken sound
۱۸۴ geen no
۱۸۵ meest most
۱۸۶ mensen people
۱۸۷ mijn my
۱۸۸ meer dan over
۱۸۹ weten know
۱۹۰ water water
۱۹۱ dan than
۱۹۲ roep call
۱۹۳ eerste first
۱۹۴ die who
۱۹۵ kan may
۱۹۶ naar beneden down
۱۹۷ kant side
۱۹۸ geweest been
۱۹۹ nu now
۲۰۰ vinden find
۲۰۱ hoofd head
۲۰۲ staan stand
۲۰۳ eigen own
۲۰۴ pagina page
۲۰۵ moeten should
۲۰۶ land country
۲۰۷ gevonden found
۲۰۸ antwoord answer
۲۰۹ de school school
۲۱۰ groeien grow
۲۱۱ studie study
۲۱۲ nog still
۲۱۳ leren learn
۲۱۴ planten plant
۲۱۵ afdekking cover
۲۱۶ voedsel food
۲۱۷ zon sun
۲۱۸ vier four
۲۱۹ tussen between
۲۲۰ staat state
۲۲۱ houden keep
۲۲۲ oog eye
۲۲۳ nooit never
۲۲۴ laatste last
۲۲۵ laten let
۲۲۶ gedachte thought
۲۲۷ stad city
۲۲۸ boom tree
۲۲۹ oversteken cross
۲۳۰ boerderij farm
۲۳۱ hard hard
۲۳۲ begin start
۲۳۳ zou might
۲۳۴ verhaal story
۲۳۵ zaag saw
۲۳۶ ver far
۲۳۷ zee sea
۲۳۸ tekenen draw
۲۳۹ links left
۲۴۰ laat late
۲۴۱ lopen run
۲۴۲ niet don’t
۲۴۳ terwijl while
۲۴۴ pers press
۲۴۵ dicht close
۲۴۶ nacht night
۲۴۷ echt real
۲۴۸ leven life
۲۴۹ weinig few
۲۵۰ noorden north
۲۵۱ boek book
۲۵۲ dragen carry
۲۵۳ nam took
۲۵۴ wetenschap science
۲۵۵ eet eat
۲۵۶ kamer room
۲۵۷ vriend friend
۲۵۸ begon began
۲۵۹ idee idea
۲۶۰ vis fish
۲۶۱ berg mountain
۲۶۲ stop stop
۲۶۳ eenmaal once
۲۶۴ base base
۲۶۵ hear hear
۲۶۶ paard horse
۲۶۷ gesneden cut
۲۶۸ zeker sure
۲۶۹ kijken watch
۲۷۰ kleur color
۲۷۱ gezicht face
۲۷۲ hout wood
۲۷۳ belangrijkste main
۲۷۴ geopend open
۲۷۵ lijken seem
۲۷۶ samen together
۲۷۷ volgende next
۲۷۸ wit white
۲۷۹ kinderen children
۲۸۰ beginnen begin
۲۸۱ kreeg got
۲۸۲ lopen walk
۲۸۳ voorbeeld example
۲۸۴ gemak ease
۲۸۵ papier paper
۲۸۶ groep group
۲۸۷ altijd always
۲۸۸ muziek music
۲۸۹ die those
۲۹۰ beide both
۲۹۱ mark mark
۲۹۲ vaak often
۲۹۳ brief letter
۲۹۴ tot until
۲۹۵ mijl mile
۲۹۶ rivier river
۲۹۷ auto car
۲۹۸ voeten feet
۲۹۹ zorg care
۳۰۰ tweede second
۳۰۱ genoeg enough
۳۰۲ vlakte plain
۳۰۳ meisje girl
۳۰۴ gebruikelijke usual
۳۰۵ jonge young
۳۰۶ klaar ready
۳۰۷ boven above
۳۰۸ ooit ever
۳۰۹ rood red
۳۱۰ lijst list
۳۱۱ hoewel though
۳۱۲ voelen feel
۳۱۳ Overleg talk
۳۱۴ vogel bird
۳۱۵ spoedig soon
۳۱۶ lichaam body
۳۱۷ hond dog
۳۱۸ familie family
۳۱۹ rechtstreeks direct
۳۲۰ pose pose
۳۲۱ vertrekken leave
۳۲۲ lied song
۳۲۳ meten measure
۳۲۴ deur door
۳۲۵ artikel product
۳۲۶ zwart black
۳۲۷ korte short
۳۲۸ cijfer numeral
۳۲۹ klasse class
۳۳۰ wind wind
۳۳۱ vraag question
۳۳۲ gebeuren happen
۳۳۳ compleet complete
۳۳۴ schip ship
۳۳۵ gebied area
۳۳۶ helft half
۳۳۷ rots rock
۳۳۸ orde order
۳۳۹ brand fire
۳۴۰ zuiden south
۳۴۱ probleem problem
۳۴۲ stuk piece
۳۴۳ vertelde told
۳۴۴ wist knew
۳۴۵ passeren pass
۳۴۶ sinds since
۳۴۷ boven top
۳۴۸ geheel whole
۳۴۹ king king
۳۵۰ straat street
۳۵۱ inch inch
۳۵۲ vermenigvuldigen multiply
۳۵۳ niets nothing
۳۵۴ cursus course
۳۵۵ blijven stay
۳۵۶ wiel wheel
۳۵۷ volledige full
۳۵۸ kracht force
۳۵۹ blauw blue
۳۶۰ object object
۳۶۱ beslissen decide
۳۶۲ oppervlak surface
۳۶۳ diepe deep
۳۶۴ maan moon
۳۶۵ eiland island
۳۶۶ voet foot
۳۶۷ systeem system
۳۶۸ drukke busy
۳۶۹ toets test
۳۷۰ opnemen record
۳۷۱ boot boat
۳۷۲ gemeenschappelijke common
۳۷۳ goud gold
۳۷۴ mogelijk possible
۳۷۵ vliegtuig plane
۳۷۶ plaats stead
۳۷۷ droge dry
۳۷۸ afvragen wonder
۳۷۹ lachen laugh
۳۸۰ duizend thousand
۳۸۱ geleden ago
۳۸۲ ran ran
۳۸۳ controleren check
۳۸۴ spel game
۳۸۵ vorm shape
۳۸۶ gelijk equate
۳۸۷ heet hot
۳۸۸ miss miss
۳۸۹ bracht brought
۳۹۰ warmte heat
۳۹۱ sneeuw snow
۳۹۲ band tire
۳۹۳ brengen bring
۳۹۴ ja yes
۳۹۵ verre distant
۳۹۶ vullen fill
۳۹۷ oosten east
۳۹۸ schilderen paint
۳۹۹ taal language
۴۰۰ onder among
۴۰۱ eenheid unit
۴۰۲ kracht power
۴۰۳ stad town
۴۰۴ fijne fine
۴۰۵ bepaalde certain
۴۰۶ vliegen fly
۴۰۷ vallen fall
۴۰۸ leiden lead
۴۰۹ huilen cry
۴۱۰ donker dark
۴۱۱ apparaat machine
۴۱۲ noot note
۴۱۳ wachten wait
۴۱۴ plannen plan
۴۱۵ figuur figure
۴۱۶ ster star
۴۱۷ doos box
۴۱۸ zelfstandig naamwoord noun
۴۱۹ veld field
۴۲۰ rest rest
۴۲۱ juist correct
۴۲۲ in staat able
۴۲۳ pond pound
۴۲۴ gedaan done
۴۲۵ schoonheid beauty
۴۲۶ rijden drive
۴۲۷ stond stood
۴۲۸ bevatten contain
۴۲۹ voorzijde front
۴۳۰ leren teach
۴۳۱ week week
۴۳۲ finale final
۴۳۳ gaf gave
۴۳۴ groen green
۴۳۵ oh oh
۴۳۶ snel quick
۴۳۷ ontwikkelen develop
۴۳۸ oceaan ocean
۴۳۹ warme warm
۴۴۰ gratis free
۴۴۱ minuut minute
۴۴۲ sterke strong
۴۴۳ speciaal special
۴۴۴ geest mind
۴۴۵ achter behind
۴۴۶ duidelijk clear
۴۴۷ staart tail
۴۴۸ produceren produce
۴۴۹ feit fact
۴۵۰ ruimte space
۴۵۱ gehoord heard
۴۵۲ best best
۴۵۳ uur hour
۴۵۴ beter better
۴۵۵ ware true
۴۵۶ tijdens during
۴۵۷ honderd hundred
۴۵۸ vijf five
۴۵۹ onthouden remember
۴۶۰ stap step
۴۶۱ vroeg early
۴۶۲ houden hold
۴۶۳ west west
۴۶۴ grond ground
۴۶۵ rente interest
۴۶۶ bereiken reach
۴۶۷ snel fast
۴۶۸ werkwoord verb
۴۶۹ zingen sing
۴۷۰ luisteren listen
۴۷۱ zes six
۴۷۲ tafel table
۴۷۳ reizen travel
۴۷۴ minder less
۴۷۵ ochtend morning
۴۷۶ tien ten
۴۷۷ eenvoudig simple
۴۷۸ verscheidene several
۴۷۹ klinker vowel
۴۸۰ in de richting van toward
۴۸۱ oorlog war
۴۸۲ leggen lay
۴۸۳ tegen against
۴۸۴ patroon pattern
۴۸۵ langzaam slow
۴۸۶ centrum center
۴۸۷ liefde love
۴۸۸ persoon person
۴۸۹ geld money
۴۹۰ dienen serve
۴۹۱ verschijnen appear
۴۹۲ weg road
۴۹۳ kaart map
۴۹۴ regen rain
۴۹۵ regel rule
۴۹۶ regeren govern
۴۹۷ trek pull
۴۹۸ koude cold
۴۹۹ kennisgeving notice
۵۰۰ stem voice
۵۰۱ energie energy
۵۰۲ hunt hunt
۵۰۳ waarschijnlijk probable
۵۰۴ bedden bed
۵۰۵ broer brother
۵۰۶ ei egg
۵۰۷ rit ride
۵۰۸ cel cell
۵۰۹ geloven believe
۵۱۰ misschien perhaps
۵۱۱ pick pick
۵۱۲ plotseling sudden
۵۱۳ tellen count
۵۱۴ square square
۵۱۵ reden reason
۵۱۶ lengte length
۵۱۷ vertegenwoordigen represent
۵۱۸ kunst art
۵۱۹ onderwerp subject
۵۲۰ regio region
۵۲۱ grootte size
۵۲۲ variëren vary
۵۲۳ vestigen settle
۵۲۴ spreken speak
۵۲۵ gewicht weight
۵۲۶ algemeen general
۵۲۷ ijs ice
۵۲۸ aangelegenheid matter
۵۲۹ cirkel circle
۵۳۰ paar pair
۵۳۱ omvatten include
۵۳۲ kloof divide
۵۳۳ lettergreep syllable
۵۳۴ vilt felt
۵۳۵ grand grand
۵۳۶ bal ball
۵۳۷ nog yet
۵۳۸ wave wave
۵۳۹ laten vallen drop
۵۴۰ hart heart
۵۴۱ ben am
۵۴۲ aanwezig present
۵۴۳ zwaar heavy
۵۴۴ dans dance
۵۴۵ motor engine
۵۴۶ positie position
۵۴۷ arm arm
۵۴۸ breed wide
۵۴۹ zeil sail
۵۵۰ materiaal material
۵۵۱ fractie fraction
۵۵۲ bos forest
۵۵۳ zitten sit
۵۵۴ ras race
۵۵۵ venster window
۵۵۶ winkel store
۵۵۷ zomer summer
۵۵۸ trein train
۵۵۹ slaap sleep
۵۶۰ bewijzen prove
۵۶۱ eenzame lone
۵۶۲ been leg
۵۶۳ oefening exercise
۵۶۴ muur wall
۵۶۵ vangst catch
۵۶۶ berg mount
۵۶۷ wensen wish
۵۶۸ hemel sky
۵۶۹ boord board
۵۷۰ vreugde joy
۵۷۱ de winter winter
۵۷۲ zat sat
۵۷۳ geschreven written
۵۷۴ wild wild
۵۷۵ instrument instrument
۵۷۶ gehouden kept
۵۷۷ glas glass
۵۷۸ gras grass
۵۷۹ koe cow
۵۸۰ werk job
۵۸۱ edge edge
۵۸۲ teken sign
۵۸۳ bezoek visit
۵۸۴ verleden past
۵۸۵ zachte soft
۵۸۶ lol fun
۵۸۷ heldere bright
۵۸۸ gas gas
۵۸۹ weer weather
۵۹۰ maand month
۵۹۱ miljoen million
۵۹۲ dragen bear
۵۹۳ afwerking finish
۵۹۴ happy happy
۵۹۵ hopen hope
۵۹۶ bloem flower
۵۹۷ kleden clothe
۵۹۸ vreemd strange
۵۹۹ weg gone
۶۰۰ handel trade
۶۰۱ melodie melody
۶۰۲ reis trip
۶۰۳ kantoor office
۶۰۴ ontvangen receive
۶۰۵ rij row
۶۰۶ mond mouth
۶۰۷ exacte exact
۶۰۸ symbool symbol
۶۰۹ sterven die
۶۱۰ minste least
۶۱۱ problemen trouble
۶۱۲ schreeuw shout
۶۱۳ behalve except
۶۱۴ schreef wrote
۶۱۵ zaad seed
۶۱۶ toon tone
۶۱۷ toetreden tot join
۶۱۸ suggereren suggest
۶۱۹ schoon clean
۶۲۰ break break
۶۲۱ dame lady
۶۲۲ yard yard
۶۲۳ stijgen rise
۶۲۴ slecht bad
۶۲۵ klap blow
۶۲۶ olie oil
۶۲۷ bloed blood
۶۲۸ aanraken touch
۶۲۹ groeide grew
۶۳۰ procent cent
۶۳۱ mengen mix
۶۳۲ team team
۶۳۳ draad wire
۶۳۴ kosten cost
۶۳۵ verloren lost
۶۳۶ bruin brown
۶۳۷ dragen wear
۶۳۸ tuin garden
۶۳۹ gelijk equal
۶۴۰ verzonden sent
۶۴۱ kiezen choose
۶۴۲ viel fell
۶۴۳ passen fit
۶۴۴ stromen flow
۶۴۵ eerlijk fair
۶۴۶ bank bank
۶۴۷ verzamelen collect
۶۴۸ besparen save
۶۴۹ controle control
۶۵۰ decimaal decimal
۶۵۱ oor ear
۶۵۲ anders else
۶۵۳ heel quite
۶۵۴ brak broke
۶۵۵ geval case
۶۵۶ midden middle
۶۵۷ doden kill
۶۵۸ zoon son
۶۵۹ meer lake
۶۶۰ momenteel moment
۶۶۱ schaal scale
۶۶۲ luid loud
۶۶۳ voorjaar spring
۶۶۴ waarnemen observe
۶۶۵ kind child
۶۶۶ straight straight
۶۶۷ medeklinker consonant
۶۶۸ natie nation
۶۶۹ woordenboek dictionary
۶۷۰ melk milk
۶۷۱ snelheid speed
۶۷۲ methode method
۶۷۳ orgel organ
۶۷۴ betalen pay
۶۷۵ leeftijd age
۶۷۶ sectie section
۶۷۷ kleding dress
۶۷۸ wolk cloud
۶۷۹ verrassing surprise
۶۸۰ rustig quiet
۶۸۱ steen stone
۶۸۲ minuscuul tiny
۶۸۳ klimmen climb
۶۸۴ koele cool
۶۸۵ ontwerp design
۶۸۶ slechte poor
۶۸۷ veel lot
۶۸۸ experiment experiment
۶۸۹ onderzijde bottom
۶۹۰ sleutel key
۶۹۱ ijzer iron
۶۹۲ enkelvoudige single
۶۹۳ stok stick
۶۹۴ flat flat
۶۹۵ twintig twenty
۶۹۶ huid skin
۶۹۷ glimlach smile
۶۹۸ vouw crease
۶۹۹ gat hole
۷۰۰ springen jump
۷۰۱ kindje baby
۷۰۲ acht eight
۷۰۳ dorp village
۷۰۴ ontmoeten meet
۷۰۵ wortel root
۷۰۶ kopen buy
۷۰۷ verhogen raise
۷۰۸ op te lossen solve
۷۰۹ metalen metal
۷۱۰ of whether
۷۱۱ duw push
۷۱۲ zeven seven
۷۱۳ paragraaf paragraph
۷۱۴ derde third
۷۱۵ zal shall
۷۱۶ gehouden held
۷۱۷ haar hair
۷۱۸ beschrijven describe
۷۱۹ kok cook
۷۲۰ vloer floor
۷۲۱ ofwel either
۷۲۲ resultaat result
۷۲۳ verbranden burn
۷۲۴ hill hill
۷۲۵ veilig safe
۷۲۶ kat cat
۷۲۷ eeuw century
۷۲۸ overwegen consider
۷۲۹ soort type
۷۳۰ wet law
۷۳۱ beetje bit
۷۳۲ kust coast
۷۳۳ kopie copy
۷۳۴ zinsnede phrase
۷۳۵ stil silent
۷۳۶ hoog tall
۷۳۷ zand sand
۷۳۸ bodem soil
۷۳۹ rol roll
۷۴۰ temperatuur temperature
۷۴۱ vinger finger
۷۴۲ industrie industry
۷۴۳ waarde value
۷۴۴ strijd fight
۷۴۵ leugen lie
۷۴۶ verslaan beat
۷۴۷ excite excite
۷۴۸ natuurlijke natural
۷۴۹ view view
۷۵۰ sense sense
۷۵۱ hoofdstad capital
۷۵۲ zal niet won’t
۷۵۳ stoel chair
۷۵۴ gevaar danger
۷۵۵ fruit fruit
۷۵۶ rijk rich
۷۵۷ dikke thick
۷۵۸ soldaat soldier
۷۵۹ proces process
۷۶۰ werken operate
۷۶۱ praktijk practice
۷۶۲ apart separate
۷۶۳ moeilijk difficult
۷۶۴ arts doctor
۷۶۵ aub please
۷۶۶ beschermen protect
۷۶۷ middag noon
۷۶۸ gewas crop
۷۶۹ moderne modern
۷۷۰ onderdeel element
۷۷۱ hit hit
۷۷۲ leerling student
۷۷۳ hoek corner
۷۷۴ partij party
۷۷۵ levering supply
۷۷۶ wiens whose
۷۷۷ lokaliseren locate
۷۷۸ kookplaten ring
۷۷۹ karakter character
۷۸۰ insecten insect
۷۸۱ gevangen caught
۷۸۲ periode period
۷۸۳ geven indicate
۷۸۴ radio In radio
۷۸۵ sprak spoke
۷۸۶ atoom atom
۷۸۷ menselijk human
۷۸۸ geschiedenis history
۷۸۹ werking effect
۷۹۰ elektrische electric
۷۹۱ verwachten expect
۷۹۲ bot bone
۷۹۳ spoor rail
۷۹۴ stel imagine
۷۹۵ bieden provide
۷۹۶ instemmen agree
۷۹۷ dus thus
۷۹۸ zachte gentle
۷۹۹ vrouw woman
۸۰۰ kapitein captain
۸۰۱ denk guess
۸۰۲ noodzakelijk necessary
۸۰۳ scherpe sharp
۸۰۴ vleugel wing
۸۰۵ creëren create
۸۰۶ buurman neighbor
۸۰۷ wassen wash
۸۰۸ vleermuis bat
۸۰۹ eerder rather
۸۱۰ menigte crowd
۸۱۱ maïs corn
۸۱۲ vergelijken compare
۸۱۳ gedicht poem
۸۱۴ koord string
۸۱۵ bell bell
۸۱۶ afhangen depend
۸۱۷ vlees meat
۸۱۸ wrijven rub
۸۱۹ buis tube
۸۲۰ beroemde famous
۹۲۱ deas dollar
۸۲۲ stroom stream
۸۲۳ angst fear
۲۸۴ zicht sight
۸۲۵ dun thin
۸۲۶ driehoek triangle
۸۲۷ planeet planet
۸۲۸ haast hurry
۸۲۹ chief chief
۸۳۰ kolonie colony
۸۳۱ klok clock
۸۳۲ de mijne mine
۸۳۳ stropdas tie
۸۳۴ voeren enter
۸۳۵ grote major
۸۳۶ vers fresh
۸۳۷ zoeken search
۸۳۸ sturen send
۸۳۹ geel yellow
۸۴۰ pistool gun
۸۴۱ toelaten allow
۸۴۲ afdrukken print
۸۴۳ dood dead
۸۴۴ plek spot
۸۴۵ woestijn desert
۸۴۶ pak suit
۸۴۷ huidige current
۸۴۸ lift lift
۸۴۰ gestegen rose
۸۵۰ aankomen arrive
۸۵۱ meester master
۸۵۲ spoor track
۸۵۳ ouder parent
۸۵۴ oever shore
۸۵۵ divisie division
۸۵۶ blad sheet
۸۵۷ stof substance
۸۵۸ gunst favor
۸۵۹ aansluiten connect
۸۶۰ post post
۸۶۱ besteden spend
۸۶۲ akkoord chord
۸۶۳ vet fat
۸۶۴ blij glad
۸۶۵ origineel original
۸۶۶ aandeel share
۸۶۷ station station
۸۶۸ dad dad
۸۶۹ brood bread
۸۷۰ rekenen charge
۸۷۱ behoorlijk proper
۸۷۲ bar bar
۸۷۳ aanbod offer
۸۷۴ segmenten segment
۸۷۵ slaaf slave
۸۷۶ eend duck
۸۷۷ onmiddellijke instant
۸۷۸ markt market
۸۷۹ graad degree
۸۸۰ bevolken populate
۸۸۱ kuiken chick
۸۸۲ lieve dear
۸۸۳ vijand enemy
۸۸۴ antwoorden reply
۸۸۵ drankje drink
۸۸۶ voorkomen occur
۸۸۷ ondersteuning support
۸۸۸ spraak speech
۸۸۹ natuur nature
۸۹۰ reeks range
۸۹۱ stoom steam
۸۹۲ beweging motion
۸۹۳ pad path
۸۹۴ vloeistof liquid
۸۹۵ aanmelden log
۸۹۶ betekende meant
۸۹۷ quotiënt quotient
۸۹۸ tanden teeth
۸۹۹ schelp shell
۹۰۰ nek neck
۹۰۱ zuurstof oxygen
۹۰۲ suiker sugar
۹۰۳ dood death
۹۰۴ vrij pretty
۹۰۵ vaardigheid skill
۹۰۶ vrouwen women
۹۰۷ seizoen season
۹۰۸ oplossing solution
۹۰۹ magneet magnet
۹۱۰ zilver silver
۹۱۱ dank thank
۹۱۲ tak branch
۹۱۳ wedstrijd match
۹۱۴ achtervoegsel suffix
۹۱۵ vooral especially
۹۱۶ vijg fig
۹۱۷ bang afraid
۹۱۸ reusachtig huge
۹۱۹ zus sister
۹۲۰ staal steel
۹۲۱ bespreken discuss
۹۲۲ vooruit forward
۹۲۳ gelijkaardige similar
۹۲۴ begeleiden guide
۹۲۵ ervaring experience
۹۲۶ partituur score
۹۲۷ appel apple
۹۲۸ gekocht bought
۹۲۹ geleid led
۹۳۰ toonhoogte pitch
۹۳۱ coat coat
۹۳۲ massa mass
۹۳۳ kaart card
۹۳۴ band band
۹۳۵ touw rope
۹۳۶ slip slip
۹۳۷ win win
۹۳۸ dromen dream
۹۳۹ avond evening
۹۴۰ voorwaarde condition
۹۴۱ voer feed
۹۴۲ gereedschap tool
۹۴۳ totaal total
۹۴۴ elementaire basic
۹۴۵ geur smell
۹۴۶ dal valley
۹۴۷ noch nor
۹۴۸ dubbel double
۹۴۹ zitje seat
۹۵۰ blijven continue
۹۵۱ blokkeren block
۹۵۲ grafiek chart
۹۵۳ hoed hat
۹۵۴ verkopen sell
۹۵۵ succes success
۹۵۶ bedrijf company
۹۵۷ aftrekken subtract
۹۵۸ evenement event
۹۵۹ bijzonder particular
۹۶۰ deal deal
۹۶۱ zwemmen swim
۹۶۲ termijn term
۹۶۳ tegengesteld opposite
۹۶۴ vrouw wife
۹۶۵ schoen shoe
۹۶۶ schouder shoulder
۹۶۷ spreiding spread
۹۶۸ regelen arrange
۹۶۹ kamp camp
۹۷۰ uitvinden invent
۹۷۱ katoen cotton
۹۷۲ geboren born
۹۷۳ bepalen determine
۹۷۴ quart quart
۹۷۵ negen nine
۹۷۶ vrachtwagen truck
۹۷۷ geluidsoverlast noise
۹۷۸ niveau level
۹۷۹ kans chance
۹۸۰ verzamelen gather
۹۸۱ winkel shop
۹۸۲ rekken stretch
۹۸۳ gooien throw
۹۸۴ glans shine
۹۸۵ pand property
۹۸۶ column column
۹۸۷ molecuul molecule
۹۸۸ selecteren select
۹۸۹ mis wrong
۹۹۰ grijs gray
۹۹۱ herhaal repeat
۹۹۲ vereisen require
۹۹۳ brede broad
۹۹۴ bereiden prepare
۹۹۵ zout salt
۹۹۶ neus nose
۹۹۷ meervoud plural
۹۹۸ woede anger
۹۹۹ vordering claim
۱۰۰۰ werelddeel continent